Podpora pri poskytovaní a uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Základné informácie

Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Názov projektu: Podpora pri poskytovaní a uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany KU v Ružomberku čiastočným spôsobom reflektuje špecifické požiadavky príslušnej výzvy, a to, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú kumulatívne deklarovať vyšší počet odhadovaných absolventov DPŠ alebo RŠ, resp. v ktorých ich absolventi získajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti „učiteľ“ pre priorizované predmety ako sú matematika, fyzika, chémia, informatika, anglický jazyk, technika, slovenský jazyk.
Absentuje tu výučba fyziky, chémie, techniky, anglického či slovenského jazyka.

Konzistentnosť projektu
18

Jednotlivé aktivity projektu nie úplne na seba logicky nadväzujú. Skôr by som volila najprv prieskumy/evaluáciu procesov, následne vyriešila problémy s wifi pripojením a až následne, aj na základe výsledkov z prieskumov, volila technické dovybavenie programov DPŠ a RŠ, resp. vybudovanie špecializovaných laboratórií. Riešiteľský tím v rozsahu 5 osôb sa mi zdá veľmi malý vzhľadom na rozsah aktivít rôzneho charakteru a objem požadovanej dotácie.

Rozpočet projektu
19

Rozpočtované výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške približne 47 % z celkovej požadovanej dotácie, čo zodpovedá špecifickým podmienkam danej výzvy, a tou je predovšetkým podpora interných kapacít verejných vysokých škôl za účelom zvyšovania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl v programoch DPŠ alebo RŠ. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.
Oceňujem komentár k rozpočtu rozdelený na mzdové výdavky a ostatnú časť výdavkov s prepočtom na počet pedagógov či študentov.

Hodnota projektu
30

Primárnym cieľom tohto projektu je zlepšenie dostupnosti štúdia, t. j. zvýšenie počtu uchádzačov DPŠ a RŠ, s čím súvisí nárast a podpora mzdových výdavkov zamestnancov KU, ktorí sa reálne podieľajú na poskytovaní a uskutočňovaní DPŠ a RŠ v akademickom roku 2022/2023, a tým aj skvalitnenie systému profesijného rozvoja podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Daný rozvojový projekt však bližšie nešpecifikuje, ako sa zmení obsah či kvalita vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ a akú pridanú hodnotu tým získajú daní absolventi uvedených programov, okrem zlepšenia technického či digitálneho vybavenia. Absentuje mi v ňom pridaná hodnota projektu vo forme zvýšenej kvality vzdelávania v tejto oblasti zameranej najmä na absolventov daných programov.

Celkový počet bodov
74.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Aktivity projektu úzko súvisia s dlhodobým zámerom Univerzity, ktorá má tento zámer vypracovaný na roky 2018-2023. Aktivity vychádzajú aj z dlhodobého zámeru Pedagogickej fakulty vypracovaného na rovnaké obdobie. Akčný plán však absentuje.
Merateľné ukazovatele vychádzajú z cieľov projektu a opisu jednotlivých aktivít. Zahŕňajú zvýšený počet študentov DPŠ a RŠ v ďalšom akademickom roku (spolu o 34) a počet nových učební.

Konzistentnosť projektu
25

Jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú a sú v súlade s napĺňaním dlhodobého zámeru Univerzity. Z časového hľadiska sú aktivity uskutočniteľné v plnom rozsahu. Projekt má 5 riešiteľov vrátane zodpovednej riešiteľky.

Rozpočet projektu
20

Rozpočet je správne vyvážený. S výnimkou aktivity 1, ktorá zahŕňa odmeny vyučujúcim a riešiteľskému kolektívu, ostatné aktivity predstavujú adresný spôsob rozvoja prostredníctvom didaktických pomôcok, didaktickej techniky, testových batérií, prípravy študijného materiálu a výpočtovej techniky.

Hodnota projektu
32

Hlavným cieľom projektu je pripraviť a zabezpečiť efektívnejší, kvalitnejší a dostupnejší systém celoživotného vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov. Konkrétne ide o zlepšenie dostupnosti štúdia a rozšírenie ponuky odborov, teda skôr kvantitatívne ukazovatele. Kvalitu majú zabezpečiť nové učebne a didaktické pomôcky, čo je len časťou garancie pridanej hodnoty projektu, ktorá sa má odzrkadliť vo zvýšenej kvalite vzdelávania.

Celkový počet bodov
84.00

Filter

Filter