Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2022.1. Téma 1: Podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia

Názov projektu: Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Stanovenie merateľných ukazovateľov zo strany UKF v Nitre reflektuje aspoň jednu zo špecifických požiadaviek stanovených v príslušnej výzve, a to konkrétne tú, že podpora má smerovať najmä na tie rozvojové projekty, ktoré v rámci merateľných ukazovateľov budú deklarovať priorizované predmety matematika, fyzika, chémia, informatika, anglický jazyk, technika či slovenský jazyk. Absentuje tu však akákoľvek zmienka o počte uchádzačov za UKF vykazovaných v rámci DPŠ a RŠ, resp. v rámci merateľných ukazovateľov nie je cieľom ich navýšenie.

Konzistentnosť projektu
21

Jednotlivé aktivity, ich komplexnosť či ciele sú v súlade s podmienkami výzvy a napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy, aj keď sú osobitne definované pre jednotlivé fakulty UKF v Nitre. Absentuje tu však konkrétny časový harmonogram jednotlivých aktivít.

Rozpočet projektu
17

Rozpočtované výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov, resp. dohodárov, sú predpokladané vo výške vyše 76 % z celkovej požadovanej dotácie, čo predstavuje vysoký podiel týchto výdavkov na požadovanej alokácii na projekt v porovnaní s inými hodnotenými projektami v rámci tejto výzvy. Predpokladané výdavky sú podľa charakteru jednotlivých aktivít rozpočtované na príslušných rozpočtových položkách či podpoložkách EK.

Hodnota projektu
33

Daný rozvojový projekt len veľmi okrajovo špecifikuje možnosti zmeny obsahu či kvality vzdelávania v oblasti DPŠ alebo RŠ. Projekt sa skôr jednotlivými plánovanými aktivitami ako sú napr. príprava študijných materiálov či vzdelávacích podujatí zameriava na administratívne vybavenie výučby DPŠ či RŠ. Absentuje mi v ňom teda hlbšia pridaná hodnota, ktorá by z časti vedela vyriešiť aj problém nedostatku učiteľov zatraktívnením štúdia DPŠ a RŠ iným inovatívnym spôsobom. Oceňujem však disemináciu aktivít na 3 jednotlivé fakulty UKF.

Celkový počet bodov
79.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Aktivity projektu úzko súvisia s dlhodobým zámerom Univerzity, ktorá má tento zámer vypracovaný na roky 2019-2025. Na dlhodobý zámer Univerzity nadväzuje Dlhodobý zámer Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa na roky 2017– 2025, Dlhodobý zámer Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa na roky 2019 – 2025 a Dlhodobý zámer Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa na roky 2019 – 2022. Univerzita disponuje Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý je nástrojom strategického riadenia UKF v oblasti kultúry kvality.
Aktivity zahŕňajú najmä tvorbu vzdelávacích materiálov, vzdelávacie podujatia a workshopy. Merateľné ukazovatele zahŕňajú publikácie, kurzy, workshopy, školenia, študijné texty a materiály. Nezahŕňajú zvýšený počet študentov DPŠ a RŠ v ďalšom akademickom roku.

Konzistentnosť projektu
28

Jednotlivé aktivity na seba logicky nadväzujú a sú v súlade s napĺňaním dlhodobého zámeru Univerzity. Z časového hľadiska sú aktivity uskutočniteľné v plnom rozsahu. Riešiteľský tím je bohato zastúpený vrátane koordinátora, odborných, technických a administratívnych pracovníkov.

Rozpočet projektu
17

Z celkovej požadovanej sumy dotácie (271 856,00 Eur) sa na mzdy a odmeny požaduje 208 056,00 Eur, čo predstavuje 76,5% dotácie. Zvyšok predstavuje najmä nákup výpočtovej techniky, spotrebného, kancelárskeho a propagačného materiálu.
Rozpočet by mal byť lepšie vyvážený.

Hodnota projektu
38

Cieľom projektu je zlepšenie stavu a dostupnosti študijnej literatúry pre účastníkov DPŠ a RŠ, zlepšenie vedomostnej úrovne účastníkov DPŠ a RŠ, skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov, účastníkov DPŠ a RŠ, ako i zlepšenie informovanosti zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ako aj samotných učiteľov z praxe o možnostiach a ponuke RŠ.
Jedná sa o reálnu garanciu pridanej hodnoty projektu, ktorá sa má odzrkadliť vo zvýšenej kvalite vzdelávania.

Celkový počet bodov
92.00

Filter

Filter