STU T5 - Optimalizácia procesov STU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 5: Optimalizácia procesov vysokých škôl formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy

Názov projektu: STU T5 - Optimalizácia procesov STU

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
28

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projektový zámer je v súlade s dlhodobým zámerom VŠ. Jednotlivé aktivity projektu by si žiadali detailnejší opis. Tiež nie je úplne zrejmý obsahový presah medzi jednotlivými aktivitami, keďže na seba kontinuálne nadväzujú. Merateľné ukazovateľe nie sú napojené na jednotlivé aktivity, pričom pri detailnejšom opise jednotlivých aktivít by z neho zreteľne vyplývali; ostávajú však nepomenované, čo možno považovať za nedostatok projektu. Chýba záznam z prieskumu trhu vykonaného verejného obstarávania; potreba doloženia bola explicitne uvedená vo výzve pod predmetnou témou. VŠ požaduje v rámci dotácie finančné prostriedky nad rámec ceny za zrealizovanie auditu (200 000 EUR), napriek tomu, že vo výzve je uvedené, že požadovaná dotácia môže byť iba do výšky vysútaženej ceny na zrealizovanie auditu.

Celkový počet bodov
69.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
10

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom je všeobecnejšie (absentuje precíznejšie špecifikovanie cieľov / opatrení, indikátorov a časového aspektu vyhodnocovania splnenia); žiadateľ neodôvodňuje priamy výber subjektu realizácie auditu v aktivite 1.1 - čím nespĺňa zadanie výzvy: "Súčasťou žiadosti musí byť výsledok verejného obstarávania na zrealizovanie auditu v prípade poskytnutia dotácie na jeho vykonanie."; v rámci merateľných ukazovateľov precíznejšie nešpecifikuje všetky sledované ciele, t.j. aj precíznejší spôsob overenia plnenia; v rámci rozpočtu nešpecifikuje spôsob stanovenia sumy za určité položky (napr. 200 000 eur za vykonanie auditu v aktivite 1.1 alebo 25 000 eur za software a technické vybavenie v aktivite 1.2.3); projekt nedostatočne odôvodňuje a špecifikuje viaceré skutočnosti (napr. delenie auditov a výber realizátorov - nekonzistentosť projektu), a preto je pridaná hodnota projektu nejasná.

Celkový počet bodov
38.00

Filter

Filter