Kríza - ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 4: Rozvoj výskumných kapacít v oblasti pedagogického výskumu

Názov projektu: Kríza - ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

V prípade, že projekt získa podporu, je potrebné podstatne výraznejšie doplniť aplikačnú časť, spôsob sprostredkovania zistení aj samotných nazbieraných dát pre decíznu sféru, čo je vzhľadom na zadanie a strategickú formuláciu výzvy nevyhnutným aspektom akéhokoľvek zisťovania.
V prípade kvalitatívnych častí projektu je vzhľadom na krátky uvedený časový rozsah projektu (6 mesiacov) potrebné uviesť detailnejší popis kvalitatívnych výskumných metód a aktivít zameraných na zmapovanie inštitucionálneho prostredia škôl, ako aj ekonomické, sociálne a kultúrne zázemie členov rodín zapojených do výskumu, aby bolo možné uspokojivo vyhodnotiť relevantnosť zvolených postupov.
V samostatnej časti popisujúcej zapojenie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít do kvantitatívnej časti výskumu je potrebné špecifikovať, či a akým spôsobom bude zabezpečená reprezentatívnosť vzorky, vzhľadom na fakt, že kvantitatívna časť projektu by mala mapovať porovnateľnú vzorku s kvalitatívnou časťou výskumu, no v prípade marginalizovaných komunít je v prípade kvantitatívnych výskumov reprezentujúcich celú populáciu problematické zabezpečiť ich reprezentatívne zastúpenie.

Celkový počet bodov
80.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčania pre prípravu zmluvy: Doplniť výskumný tím o odborníka v oblasti pedagogiky, alebo osobu znalú prostredia školy s učiteľským pozadím, možno aj z neziskového sektora.
Posilniť v projekte aplikačný rozmer - vrátane odporúčaní pre decíznu sféru.
Posilniť spoluprácu s MŠVVaŠ SR a jeho PRO v dvoch fázach:
1. Pri mapovaní výskumov a meraní, ktoré boli k téme realizované rezortnými inštitúciami alebo organizáciami primárne pedagogického zamerania, o ktorých prevažne antropologický výskumný tím nemusí byť dostatočne informovaný. Cieľom tejto spolupráce je mať dostatočnú databázu výskumov a meraní vhodných na sekundárnu analýzu. Počet relevantných sekundárnych analýz vykonaných v rámci riešenia predloženého projektu by mal byť vyšší ako 2.
2. Pri formulovaní odporúčaní pre decíznu sféru. Syntetický výstup spracovať okrem podoby vhodnej na publikáciu vo vedeckých časopisoch aj vo forme ľahko zorzumiteľnej prijímateľom z neakademického prostredia.

Celkový počet bodov
90.00

Filter

Filter