Konzorcium pre výskum vzdelávania počas pandémie a potrebných reforiem (KOPAN)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 4: Rozvoj výskumných kapacít v oblasti pedagogického výskumu

Názov projektu: Konzorcium pre výskum vzdelávania počas pandémie a potrebných reforiem (KOPAN)

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčania pre prípravu zmluvy:
Presne špecifikovať, ktoré pracovisko a ktorí výskumníci budú zodpovední za jednotlivé časti výskumu a vyjasniť, ako bude zabezpečené spoločné skúmanie vzájomných súvislostí medzi čiastkovými výstupmi projektu - konzistentnosť projektu.
Nespoliehať sa na online dotazníky. Zistené dáta hlbšie preskúmať napr. formou hĺbkového rozhovoru s vybranými respondentmi.
Minimalizovať online dotazníky zamerané na získavanie názorov respondentov ako nástroja na získanie objektívnych dát o skúmanom jave.
Pri výbere vzorky respondentov a zbere dát postupovať samostatne, nezávisle od štátnych inštitúcií, ktorým v konečnom dôsledku budú poskytovať odporúčania.
Presnejšie špecifikovať merateľné ukazovatele – koľko a akých výskumov na ako veľkých vzorkách bude vykonaných na to, aby mohli byť spracované výskumné správy?

Celkový počet bodov
80.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

V prípade, že projekt bude podporený, by predkladateľ mal predložiť metodický popis spôsobu zabezpečenia reprezentatívnosti výskumnej vzorky v online prostredí, čo vzhľadom na popisovaný spôsob zberu dát, časový rámec výskumu a uvedené personálne kapacity môže predstavovať netriviálny metodologický problém.
Rovnako je nutné zohľadniť a vyhodnotiť riziká spojené s nízkou návratnosťou online dotazníkov a navrhnúť riešenie v prípade rizík v tejto oblasti.
V projekte je uvedené že štátny pedagogický ústav bude zapojený do oslovovania relevantných účastníkov výskumu, napriek tomu, že v samotnej špecifikácii výskumu na webstránke MŠVVaŠ je úloha priamo riadených organizácii stanovená ako koordinačná, nie realizačná. Tento aspekt projektu je nutné prediskutovať s ŠPÚ a vyjasniť si konkrétne úlohy.
Z hľadiska kritéria konzistentnosti je potrebné detailnejšie zdôvodnenie výberu zapojených inštitúcií. Tri univerzity, ktorých popis v projekte sa opiera o ich geografickú polohu, by mali byť vzhľadom na svoje budúce úlohy profilované podľa svojho doterajšieho "track recordu" v danej oblasti a špecifického prínosu daného akademického pracoviska pre skúmanú problematiku. Rovnaké odporúčanie platí pre zapojenú mimovládnu organizáciu. Z hľadiska rozsahu zvolených aktivít, a k nim prislúchajúcich zodpovedných gestorov, sa zdá byť početnosť členov tímu a s ňou sa spájajúce rozpočtové výdavky nadhodnotené, a pripomína nie celkom šťastnú metódu zabezpečiť plnenie aktivít v krátkom čase znásobovaním zodpovedných gestorov ku každej z úloh.
Súčasťou projektu by mal byť návrh formy sprístupnenia získaných dát a online nástroja na ich analýzu pre MŠVVaŠ a priamo riadené organizácie, aby bolo možné zhodnotiť využiteľnosť tohto nástroja aj z inštitucionálneho hľadiska.

Celkový počet bodov
68.00

Filter

Filter