STU T7 - Internacionalizácia STU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: STU T7 - Internacionalizácia STU

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
11

Rozpočet projektu
2

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer nespĺňa náležitosti žiadosti o rozvojový projekt - nie je zrozumiteľne prepojený na dlhodobý zámer univerzity a strategické ciele v oblasti internacionalizácie; chýba detailnejší postup, ktorý má viesť k dosiahnutiu a zabezpečeniu vymenovaných aktivít; aktivity nie sú prepojené na riešiteľský tím a merateľné ukazovateľe; rozpočet nie je zrozumiteľne prepojený na personálnu maticu; výška požadovanej dotácie je nepomerne vysoká vzhľadom na vágnosť a nerozpracovanosť prekladaného projektového zámeru.

Celkový počet bodov
27.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
7

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

dlhodobý zámer stanovuje viacero opatrení v oblasti internacionalizácie (absentuje však referencia na indikátory, preferenciu opatrení a časový rámec vyhodnocovania); absentuje detailnejšie zdôvodnenie a popísanie všetkých zložiek projektu, čo znemožňuje reálne posúdenie konzistentnosti, zhodnotenie aktivít a prínosu / hodnotu projektu; absentuje precíznejšie štrukturovanie rozpočtu a odôvodnenie / stanovenie hodnoty jednotlivých položiek.

Celkový počet bodov
36.00

Filter

Filter