STU T6 - Zelená STU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: STU T6 - Zelená STU

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
19

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt čiastočne naväzuje na dlhodobý zámer VŠ. Aktivity projektu sú naformulované príliš všeobecne; chýbajú časové rámce, konkretnejšie rozpracovanie. V riešiteľskom tíme sú zahrnutí študenti, ktorí by práve z implementácie aktivity (Fond na podporu zelených študentských aktivít) mali benefitovať. Merateľne ukazovateľe, vzhľadom na popis aktivít (energetický audit, výmena okien, podpora elektromobility) sú nedostatočne rozpracované. V rozpočte nie je jasné, ako boli vypočítané odhadované náklady na kapitálové výdavky. Projektový zámer sa javí ako dobre mienená predstava, pri objeme prostriedkov, ktoré sú požadované, je však nedostatočne rozpracovaný.

Celkový počet bodov
53.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
5

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
8

Záverečný komentár a odporúčania

nedostatočne objasnená previazanosť na dlhodobý zámer; veľmi vágne a nejasne špecifikované aktivity a merateľné ukazovatele; nejasnosť vo vzťahu k realizácii (najmä aktivita fondu na podporu zelených študentských aktivít) a udržateľnosti projektu; veľmi vágne zadefinovaný rozpočet

Celkový počet bodov
20.00

Filter

Filter