ECOvčielka - materská škola pri EUBA

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Názov projektu: ECOvčielka - materská škola pri EUBA

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt vychádza z deklarovanej podpory (mladých) zamestnancov a opiera sa o prieskum záujmu rodičov novonarodených detí spomedzi zamestnancov VŠ. Výhodou projektu je, že zamýšľaná budova na rekonštrukciu slúžila v minulosti ako škola, momentálne nie je v prenájme a je v majetku VŠ. Pozitívom je komunikácia s mestskou časťou, jej podpora, ako aj spolupráca so strednou pedagogickou akadémiou. Merateľné ukazovateľe by mohli byť rozpracované detailnejšie, no pre účely naplnenia cieľov projektu postačujú. Rozpočet je odôvodnený a zrozumiteľný, personálne náklady oprávnené. VŠ berie do úvahy riziká vyplývajúce zo súčasnej situácie na stavebnom trhu (cena stavebných materiálov) a počíta tak s prispôsobením projektu pre menšiu kapacitu detí.

Celkový počet bodov
83.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, čo však na špecifikum témy možno rešpektovať; logicky štrukturované aktivity s dostatočným objasnením postupu a prepojením na potrebné kroky (najmä legislatívu); v rámci merateľných ukazovateľov absentuje odkaz na počet detí (uvedený je ale na inom mieste v projekte); rozpočet mohol byť viac štrukturovaný a absentuje aj zdôvodnenie stanovenia súm.

Celkový počet bodov
67.00

Filter

Filter