STU T3 - Materska skola MTF STU v Trnave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Názov projektu: STU T3 - Materska skola MTF STU v Trnave

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt je v súlade s dlhodobým zámerom VŠ a MTF v Trnave, pre zamestnancov a študenov ktorej má byť MŠ zriadená. Výhodou VŠ je, že podobný projekt už úspešne zrealizovala pre zamestnancov fakúlt v Bratislave. Preto vie, čo takýto projekt obnáša, mala by byť zorientovaná v potrebných procesoch a projekt zrealizovať v časovom rámci predmetnej výzvy. Jednotlivé aktivity by si zaslúžili detailnejšie rozpracovanie, ako napr. stavebné úpravy na MTF, zodpovednosť a kompetencie jednotlivých členov riadiaceho výberu a pod. Z hľadiska udržateľnosti projektu nebolo jasne rozpracované, ako budú financované mzdy personálu MŠ po skončení projektu.

Celkový počet bodov
80.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie na dlhodobý zámer vo všeobecnejšej rovine, ale v dostatočnej miere vo vzťahu k prepojenosti na tému; z projektu nie je úplne zrejmé či odhadované spustenie (9/2022) je realizovateľné (nejasnosť potreby a rozsahu stavebných úprav - verejné obstarávanie - a realizácia následných potrebných krokov); rozpočet dostatočne štrukturovaný, avšak vo viacerých prípadoch bez precíznejšieho zdôvodnenia stanovenia súm.

Celkový počet bodov
62.00

Filter

Filter