Podpora internacionalizácie na SPU v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Podpora internacionalizácie na SPU v Nitre

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Pozitívnou stránkou projektového zámeru je dôraz na zlepšenie dostupnosti informácií pre zahraničných návštevníkov vysokej školy alebo záujemcov o štúdium. Zvolené aktivity si nevyžadujú časovo náročnú prípravu a pomerne v krátkodobom horizonte dokážu skvalitniť návštevníkom VŠ a užívateľom jej služieb priamu skúsenosť s VŠ. Kladne hodnotený je aj dôraz na prepájanie komunít zahraničných a domácich študentov, či už prostredníctvom vytvorenia Chill-out zóny alebo Living Labs. Táto podaktivita projektu počíta aj so zapojením predstaviteľov praxe. Preferovanie konceptu "Zelenej univerzity" a bezpapierovej administratívy je v súlade s deklarovaným zefektívnením procesov internacionalizácie. Slabou stránku projektu je chýbajúce rozpracovanie implementácie politiky rôznorodosti a inklúzie, jej prepojenie na konkrétne aktivity či merateľné ukazovatele. Vzhľadom k rozsahu podaktivity považujem jej popis či v cieľoch projektu alebo v rozpočte za nedostatočný.

Celkový počet bodov
74.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

veľmi všeobecná referencia v dlhodobom zámere (absentuje jasnejšia štruktúra opatrení, ich preferenčného usporiadania, merateľných ukazovateľov a časových rámcov); v rámci aktivity 1 - podkativita 1d (vytvorenie Chill zóny v priestoroch SPU) - nedostatočne objasnenie prepojenia na tému (odporúčame v prípade podpory krátiť rozpočet o položky vo vzťahu k tejto téme - 45 000 eur); rozpočet dostatočne štrukturovaný, avšak bez zdôvodnenia určených finančných hodnôt

Celkový počet bodov
75.00

Filter

Filter