Vybudovanie konzultačno-poradenského centra pre medzinárodnú spoluprácu a dobudovanie podpornej infraštruktúry pre zahraničných študentov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Vybudovanie konzultačno-poradenského centra pre medzinárodnú spoluprácu a dobudovanie podpornej infraštruktúry pre zahraničných študentov

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer zrozumiteľne nadväzuje na strategické dokument VŠ v oblasti rozvoja inštitúcie a internacionalizácie. Projekt je koncipovaný dlhodobo a počíta s tým, že viacero aktivít si bude vyžadovať verejné obstarávanie a jeho príprava a efektívna realizácia je súčasťou projektového zámeru. Oceňuje sa zapojenie samotných študentov (domácich ako aj zahraničných) do implementácie projektu. Pozitívne vnímaná je aj skutočnosť, že každá z aktivít, resp. podaktivít ma určenú jednu kompotentnú osobu, ktorá za napĺňanie cieľov zodpovedá. Projekt má jasne stanovené merateľné ukazovateľe, ktoré sa dotýkajú nielen samotných aktivít, ale aj ich ďalšieho dosahu v budúcnosti. Vysoká škola deklaruje, že udržateľnosť projektu bude po vyčerpaní dotácie zabezpečená z interných zdrojov alebo formou financovania z iných projektov. Podrobne a zrozumiteľne rozpísaný rozpočet; je tam však miesto na krátenie, najmä v oblasti propagácie a služieb.

Celkový počet bodov
83.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
37

Záverečný komentár a odporúčania

Konkrétne prepojenie na dlhodobý zámer VŠ. Víziu projektu hodnotím veľmi pozitívne, rovnako ako jeho prepracovanosť. Je zrejmé, kto má pridelenú akú úlohu, odôvodnenosť položiek EK aj výpočet ich ceny alebo ako je zabezpečené financovanie po ukončení financovania zo zdrojov výzvy. Aktivity majú logickú nadväznosť. Vytkol by som však absenciu mechanizmu, ktorý by hodnotil úspešnosť vzdelávania zamestnancov v AJ.

Celkový počet bodov
91.00

Filter

Filter