Zelená administratívna budova UPJŠ

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Zelená administratívna budova UPJŠ

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
26

Záverečný komentár a odporúčania

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je rekonštrukcia budovy, zníženie jej energetickej náročnosti a zvýšenie jej užívateľského komfortu. Výhodou je už zrealizovaná projektová dokuemntácia. Ostatné aktivity projektu sa javia byť nasilu pridružené, sú málo rozpracované a otázna je aj ich udržateľnosť po skončení projektu. Aktivity 2, 3, 4 nie sú premietnuté do položiek rozpočtu, resp. táto absencia nie je odôvodnená v komentári k rozpočtu. Merateľné ukazovatele, ktoré sa týkajú vzdelávacích aktivít (workshopov), sú vzhľadom na rozsah projektu poddimenzované a ich dosah alebo vplyv na študentskú a zamestnaneckú obec málo ambiciózne. Chýba výpočet personálnych výdavkov v komentári rozpočtu. Výška požadovanej dotácie presahuje finančný limit uvedený vo výzve na podávanie rozvojových projektov.

Celkový počet bodov
65.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
10

Rozpočet projektu
0

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

veľmi všeobecné previazanie na dlhodobý zámer; nedostatočne špecifikované aktivity a merateľné ukazovatele projektu; rozpočet prekračujúci povolenú hodnotu a bez dostatočnej štruktúry a zdôvodnenia.

Celkový počet bodov
27.00

Filter

Filter