Podpora internacionalizácie na Trnavskej univerzite v Trnave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Podpora internacionalizácie na Trnavskej univerzite v Trnave

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
22

Záverečný komentár a odporúčania

Projektovému zámeru chýba zrozumiteľnejšie prepojenie aktivít a jasný popis synergického efektu, ku ktorému by mali aktivity projektu viesť, vrátane merateľných ukazovateľov dosahov projektu. Je pozitívne, že škola chce posilniť jazykové kompetencie svojich zamestnancov, no tie môžu byť využívané a udržiavané na požadovanej úrovni len pri prilákaní väčšieho počtu zahraničných študentov študujúcich v cudzom jazyku. Nie je zrozumiteľné, ako jazykové kurzy pre študentov, resp. nákladný preklad a tlač pôvodne slovenských publikácií zamestnancov univerzity v angličtine vo vydavateľstve VŠ, povedie k zatraktívneniu štúdia v cudzom jazyku. Z popisu projektu sa javí, že do niektorých aktivít budú zapajané iba niektoré fakulty; chýba synergický efekt pre univerzitu ako celok. Spolupráca v konzorciu univerzít už prebieha, preto nie je úplne jasné, prečo by si vyžadovala dodatočné zdroje z rozvojového projektu, keďže na ňu nie sú viazané žiadné merateľné ukazovatele. Verzia webstránok v angličtine si aj po skončení projektu bude vyžadovať pravidelnú aktualizáciu; projekt neuvádza, kto sa o aktuálny obsah bude po jeho skončení systematicky starať. Taktiež je otázna udržateľnosť miesta manažéra pre medzinárodnú spoluprácu na PdF po skončení projektu. Ak má jeho práca prispieť k rozvoju medzinárodnej spolupráce a zapojenosti do projektov, kto bude jeho prácu zabezpečovať v čase, keď tieto projekty budú rozbehnuté? Bolo by vhodné, keby takáto pozícia (posila) vznikla skôr na úrovni rektorátu ako na jednej fakulte.

Celkový počet bodov
56.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
12

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Dlhodobý zámer VŠ je v projekte naznačený, chýba mi pokus o kvantifikáciu očakávaných výstupov projektu. Konk. napr. aký vplyv bude mať podporenie projektu na zvýšenie počtu zahraničných študentov v nasledujúcich AR? Bude každý rok na rovnakej úrovni alebo sa bude zvyšovať nejakým tempom? Rovnako mi chýba mechanizmus vyhodnocovania úspešnosti aktivity vyškolenia kľúčových zamestnancov v AJ. Budú následne daní zamestnanci testovaní? Bude nejaká sankcia v prípade ak zamestnanci nedosiahnu požadovanú úroveň jazyka?

Celkový počet bodov
45.00

Filter

Filter