Internacionalizácia v kontexte vzdelávania a vedy

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Internacionalizácia v kontexte vzdelávania a vedy

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Konzistentnosť projektu
18

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je prepojený na neaktuálny dlhodobý zámer UJS; chýba tiež prepojenie na koncepčnejší dokument/stratégiu/akčný plán internacionalizácie na nasledujúce obdobie. Prínos zapojenia sa do medzinárodných štruktúr nie je dostatočne zdôvodnený a VŠ nič nebráni, aby vyvíjala snahu na efektívnejšiu integráciu aj bez finančnej podpory rozvojového projektu. Nie je jasné, ako digitalizácia výučby a vytváranie e-learningových kurzov prispeje k internacionalizácii vzdelávania na UJS. Podobne nie je jasný presah aktivít smerujúcich k zapezpečovaniu špecifických potrieb študentov. Celkovo sa úloha internacionalizácie v popise projektu javí pomerne nevýrazne a nie ako primárny nástroj pre skvalitnenie vzdelávania. Pozitívne hodnotím snahu podporovať prepájanie vzdelávania s predstaviteľmi praxe v zahraničí prostredníctvom praxí, väčšieho zapojenia odborníkov zo zahraničia do vzdelávania či vedenia záverečných prác. Odporúča sa, aby sa škola v rámci reakreditácie študijných programov v cudzom jazyku snažila túto ponuku obohatiť o nové študijné programy v cudzom jazyku.

Celkový počet bodov
54.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Konzistentnosť projektu
9

Rozpočet projektu
6

Hodnota projektu
8

Záverečný komentár a odporúčania

aktivity nenadväzujú na referencie v dlhodobom zámere (v samotnom dlhodobom zámere absentuje rozpracovanejšia koncepcia internacionalizácie a špecifikácia cieľov, opatrení, indikátorov a časového rámca kontroly); aktivity sú pomerne všeobecné, bez precíznejšej obsahovej a časovej štruktúry a previazanosti na merateľné ukazovatele - nekonzistentnosť projektu; rozpočet je nedostatočne štrukturovaný a nedostatočne zdôvodňuje stanovených niektorých súm

Celkový počet bodov
24.00

Filter

Filter