Zvýšenie kvality vzdelávacieho prostredia a medzinárodnej atraktivity štúdia na EU v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacieho prostredia a medzinárodnej atraktivity štúdia na EU v Bratislave

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
28

Záverečný komentár a odporúčania

Síce koncept internacionalizácie je v strategických dokumentoch VŠ ukotvený pomerne nekonkrétne, projektový zámer jasne pomenúva ciele projektu. Je oceniteľné, že VŠ chce implementovať jednotlivé aktivity na základe analýz, avšak tie, berúc do úvahy krátky časový rámec určený na realizáciu projektov, mali byť realizované ako východiskové podklady pred podaním projektu a obsiahnuté ako podporné argumenty v popise súčasného stavu. Rozpočtové položky, ktoré sa viažu k realizácii analytických správ, sa na rozsah a náročnosť jednotlivých aktivít javia nadhodnotené. Chýba prepojenie pripravovanej marketingovej kampane na vyhodnotenie doteraz realizovaných mareketingových aktivít VŠ. VŠ tiež nezohľadnuje riziká a potenciálne limity implementácie projektu spojené s nepredvídateľnou pandemickou situáciou (zahraničné cesty, rozšírenie ponuky ŠP v kombinovanej forme vzdelávania, etc.). VŠ rozpoznáva potrebu podpory svojich zamestnancov v zlepšovaní svojich jazykových a socio-kultúrnych kompetencií a pri príprave a skvalitňovaní výučby predmetov v AJ. Nepomenúva však, kto bude zodpovedný za poskytovanie metodickej podpory. Veľkosť riešiteľského tímu sa javí neadekvátna k zoznamu plánovaných aktivít a podaktivít a vzbudzuje preto otázky ohľadom realizovateľnosti predkladaných aktivít v stanovenom čase a požadovanej kvalite.

Celkový počet bodov
61.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

projekt je len vágne previazaný s dlhodobým zámerom (v dlhodobom zámere absentuje jasnejšia štruktúra opatrení, ich preferenčného usporiadania, merateľných ukazovateľov a časových rámcov); projekt je logicky vystavaný, štrukturovaný a konzistentný v následnosti; rozpočet je dostatočne štrukturovaný (pri niektorých oblastiach však absentuje precíznejšia referencia na stavenie / odôvodnenie mernej jednotky)

Celkový počet bodov
74.00

Filter

Filter