Návrh systému podpory budovania kompetenčného profilu vysokoškolských učiteľov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Názov projektu: Návrh systému podpory budovania kompetenčného profilu vysokoškolských učiteľov

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na podmienky výzvy, ktorá stanovuje, že v tejto téme bude podporený iba jeden projekt a kvalitu ostatných projektov, neodporúčam podporiť predložený projektový zámer.

Celkový počet bodov
73.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

nedostatočne objasnenie rozšírenia aplikácie štandardov z oblasti prírodných vied a informatiky na ostatné oblasti; nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele; nedostatočne štrukturovaný a odôvodnený rozpočet; absencia diseminácie a precíznejšieho previazania na využitie v praxi; niektoré príliš zužujúce aktivity a výsledky (napr. pilotná verzia dvoch skupín kurzov); nejasná udržateľnosť projektu (ďalšie financovanie, ďalší zámer rozvoja)

Celkový počet bodov
47.00

Filter

Filter