Napĺňanie koncepcie zelenej univerzity na Technickej univerzite vo Zvolene

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Napĺňanie koncepcie zelenej univerzity na Technickej univerzite vo Zvolene

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer je previazaný so strategickými dokumentmi rozvoja VŠ. Nadväzuje na už realizované aktivity v oblasti zvyšovania povedomia o téme enviromentalnej udržateľnosti a priamych zásahov, vedúcich k zníženiu uhlíkovej stopy a zlepšenia životného prostredia. Aktivity počítajú s transferom získaných poznatkov do výučbového procesu, vedecko-výskumných, ako aj extrakurikurálnych aktivít študentov. VŠ javí pomerne vysokú pripravenosť na úspešnú implementáciu navrhovaných oblastí. Na finančne najnáročnejšie aktivity počíta aj s financovaním z vlastných alebo iných zdrojov. Otázne je, či sa podarí stavebne náročné úpravy zrealizovať v časovom horizonte rozvojového projektu. Pozitívom projektu je, že počíta s vyhodnocovaním dosahu realizovaných aktivít po jeho skončení.

Celkový počet bodov
79.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom a nadväzujúcimi strategickými dokumentami, absentuje však precíznejšie časové a programové previazanie na ciele v dokumentoch; pomerne detailná časová a programová špecifikácia aktivít; dostatočne špecifikované merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
85.00

Filter

Filter