Napĺňanie koncepcie zelenej univerzity na Technickej univerzite vo Zvolene

Basic informations

Thematic area: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Project name: Napĺňanie koncepcie zelenej univerzity na Technickej univerzite vo Zvolene

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer je previazaný so strategickými dokumentmi rozvoja VŠ. Nadväzuje na už realizované aktivity v oblasti zvyšovania povedomia o téme enviromentalnej udržateľnosti a priamych zásahov, vedúcich k zníženiu uhlíkovej stopy a zlepšenia životného prostredia. Aktivity počítajú s transferom získaných poznatkov do výučbového procesu, vedecko-výskumných, ako aj extrakurikurálnych aktivít študentov. VŠ javí pomerne vysokú pripravenosť na úspešnú implementáciu navrhovaných oblastí. Na finančne najnáročnejšie aktivity počíta aj s financovaním z vlastných alebo iných zdrojov. Otázne je, či sa podarí stavebne náročné úpravy zrealizovať v časovom horizonte rozvojového projektu. Pozitívom projektu je, že počíta s vyhodnocovaním dosahu realizovaných aktivít po jeho skončení.

Total points
79.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom a nadväzujúcimi strategickými dokumentami, absentuje však precíznejšie časové a programové previazanie na ciele v dokumentoch; pomerne detailná časová a programová špecifikácia aktivít; dostatočne špecifikované merateľné ukazovatele.

Total points
85.00

Filter

Filter