UNIZA smerom k Zelenej univerzite

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: UNIZA smerom k Zelenej univerzite

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projekt je v súčinnosti s cieľmi dlhodobého zámeru a ostatných strategických dokumentov VŠ. Projekt má za cieľ podporiť tretiu misiu VŠ cez aktívne zapojenie žiakov na nižších stupňoch vzdelávania do výskumných úloh, ako aj sprostredkovanie tém ekologickej udržateľnosti staršej generácii. Aktivity projektu tak počítajú so zapojením širšej verejnosti a majú potenciál budovať pozitívne väzby VŠ s lokálnou komunitou. Pozitívom je aj plán zapojiť študentov VŠ do prípravy projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vnútroblokov. Jednotný dizajn vnútroblokov prispeje k estetizácii a zmysluplnému využitiu priestoru v bezprostrednej blízkosti budov, v ktorých prebieha výučba. Keďže ide o "zelený" projekt, negatívom sa javí byť tlač veľkého množstva vdelávacích materiálov. V rozpočte sa počíta s nákupom techniky, ktorá by materiály mohla žiakom sprostredkovať, preto stojí za zváženie prehodnotenie predmetnej položky (tlač).

Celkový počet bodov
78.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
28

Záverečný komentár a odporúčania

previazanie s dlhodobým zámerom vo viacerých opatreniach (absentuje však precíznejšia nadväznosť, resp. časový a programový harmonogram); z projektu nie je zrejmé či sa aktivity v energetickej úspornosti realizujú na základe realizovaného komplexnejšieho energetického auditu alebo iného strategického podkladu; jasne špecifikované merateľné ukazovatele; niektoré položky rozpočtu by vyžadovali precíznejšie zdôvodnenie

Celkový počet bodov
67.00

Filter

Filter