Zelená Univerzita Komenského - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným alternatívam

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Zelená Univerzita Komenského - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným alternatívam

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Predložený projektový zámer je zrozumiteľný a prispieva k napĺňaniu cieľov témy "zelených univerzít" rozvojovej výzvy. Je pozitívne, že v riešiteľskom tíme sú zahrnutí aj študenti-doktorandi a popularizačné aktivity presahujú rámec akademického prostredia. Počet takýchto diseminačných aktivít sa však, vzhľadom na požadovanú dotáciu, javí nízky (7 prednášok). Rozpočet je podrobne rozpracovaný, no neuvádza na základe čoho boli uvedené predmetné kalkulácie. Projekt je síce úzko prepojený s dlhodobým zámerom a ostatnými strategickými dokumentmi VŠ a jeho súčastí, chýba ale silnejší akcent na synergický, celouniverzitný efekt; z popisu jednotlivých aktivít nie je jasné, či z vykonaných zmien budú benefitovať aj zamestnanci a študenti iných fakúlt a univerzitných pracovísk.

Celkový počet bodov
74.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenie s dlhodobým zámerom je vágnejšie, bez zreteľných opatrení, indikátorov a konkrétnejšieho časového rámca; pri niektorých aktivitách nejasnosť využitia úprav a následných aktivít v súlade s konceptom "Zelených univerzít" (napr. aktivita č. 4); dostatočne štrukturovaný rozpočet avšak pri viacerých (najmä) väčších položkách bez zdôvodnenia uvádzaných hodnôt

Celkový počet bodov
69.00

Filter

Filter