Budovanie zelenej univerzity

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Budovanie zelenej univerzity

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
11

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Potreba rekonštrukcie budov EUBA je v záujme zatraktívňovania pracovného a študijneho prostredia pre zamestnancov a študentov univerzity, znižovania výdavkov a ekologickej zátaže nespochybniteľná. Projektovému zámeru však chýba zasadenie do širšieho kontextu environmentálnej agendy a ďalšie aktivity, ktoré by zvyšovali jeho synergický efekt. Otáznou ostáva taktiež realizácia samotnej rekonštrukcie budov, ktorá je viazaná na získanie finančných prostriedkov z priamej štátnej dotácie, z EŠIF alebo z Plánu obnovy a odolnosti. Chýba odhadovaný počet hodín, ktorý budú jednotlivý členovia riešiteľského tímu venovať implementácii projektových aktivít.

Celkový počet bodov
52.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
7

Hodnota projektu
12

Záverečný komentár a odporúčania

nedostatočná prepojenosť na dlhodobý zámer; nedostatočne zdôvodnenie udržateľnosti projektu (nejasnosť najmä vo vzťahu nezískania projektov z Fondu obnovy a odolnosti); nedostatočne odôvodnený rozpočet.

Celkový počet bodov
40.00

Filter

Filter