InterTUKE - Internacionalizácia prostredia Technickej univerzity v Košiciach

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: InterTUKE - Internacionalizácia prostredia Technickej univerzity v Košiciach

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivita je prepojená s dlhodobým zámerom VŠ v oblasti podpory internacionalizačných procesov univerzity. Kombinácia aktivít, spoliehajúcich sa na vývoj a rozvoj digitálnych technológií, spolu s podporou ľudských zdrojov na úrovni domáceho personálu ako aj prichádzajúcich študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a návštevníkov VŠ, má potenciál významne skvalitniť internacionalizačné procesy v prostredí VŠ. Naprieč projektovým zámerom je vidieť, že VŠ vníma internacionalizáciu ako nástroj na zatraktívnenie svojho prostredia v domácom a medzinárodnom kontexte a zároveň vidí jej úspech v spolupráci a podpore interakcie medzi domácimi a zahraničnými skupinami študentov a zamestnancov. Pozitívne hodnotím portfólio jazykového vzdelávania, ktoré reflektuje na špecifické potreby a posilnenie kompetencií jednotlivých skupín aktérov. Príprava doplnkových študijných materiálov/kurzov v špecifických témach, v ktorých má VŠ expertízu a môžu tak byť o to viac atraktívne pre študentov, je taktiež hodnotené kladne. Väčšina aktivít sa opiera o účasť a spoluprácu VŠ v medzinárodnom VŠ prostredí. Pripravovaný audit internacionalizácie, vykonaný externou hodnotiacou inštitúciou, môže zásadne prispieť k udržateľnosti rozbehnutých aktivít aj po skončení predkladaného projektu. Odporúčam projekt podporiť aj v prípade krátenia dotácie.

Celkový počet bodov
82.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

dlhodobý zámer obsahuje viaceré ciele v previazanosti na tému internacionalizácie a už vykonaných aktivít (absentuje však stanovovenie prioritizácie, indikátorov a časového rámca plnenia/kontroly); projekt nadväzuje už na realizované aktivity a rozpracováva konkrétne opatrenia (avšak bez referencie na strešný dokument - inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie) a pôsobí pomerne konzistentne; z projektu nie je zrejmé prečo je potrebné realizovať aktivitu 4 s potrebou vytvárania špecifických kurzov (a s tým spojenými zvýšenými finančnými alokáciami) a nevyužíva zabezpečenie prostredníctvom externých subjektov - v tomto ohľade odporúčam pomerné krátenie rozpočtu; rozpočet je logicky štrukturovaný avšak pri viacerých položkách vychádza z odhadovanej / dostatočne neodôvodnenej sumy; celkovo projekt navrhuje viacero logických opatrení, ktoré vytvárajú predpoklad pre naplnenie cieľov zadanej témy.

Celkový počet bodov
82.00

Filter

Filter