Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
20

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Výhodou predkladaného projektu je pripravená projektová dokumentácia a stavebné povolenie pre zamýšľané aktivity, čo robí projekt realizovateľným aj v pomerne krátkom časovom rámci, na ktorý výzva k rozvojovým projektom vymedzuje podporu. Zároveň VŠ deklaruje rozvíjanie ďalších nadväzujúcich aktivít, ktoré prispejú k šetrným, udržateľným a ekologickým riešeniam. Revitalizácia prostredia (aktivita 1) počíta so skultúrnením a sprístupnením priestoru aj širšej verejnosti a pomôže tak neformálnym spôsobom prepájať univerzitu s lokálnou komunitou. Aktivita týkajúca sa podpory elektromobilty je uchopená koncepčne a zrozumiteľne, týka sa všetkých VŠ pracovísk a okrem znižovania uhlíkovej stopy má potenciál zásadne prispieť aj k zvýšeniu komfortu študentov a zamestnancov, spojeným so zdĺhavými presunmi medzi jednotlivými univerzitnými pracoviskami. Jednotlivé položky rozpočtu sú dostatočne odôvodnené v komentári k rozpočtu a prílohách projektu.

Celkový počet bodov
80.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Nie príliš konkrétne prepojenie projektu s dlhodobým zámerom VŠ. Projekt má 2 hlavné aktivity, ("zelená revitalizácia areálu..." a "podpora udržateľnej mobility...."), ktoré sú rozvedené dostatočne, avšak absentuje synergia v podobe čiastkových podporných podaktivít (napr. zvýšenie energetickej efektivity budov, podpora efektívnejšej odpadovej politiky, chov včiel...), čo by malo pozitívny vplyv na dojem komplexnosti projektu. Výška žiadanej sumy je závislá od najnákladnejších cieľov ako je funkčná a priestorová úprava areálu Fakulty špeciálnej techniky TnUAD. Kladne hodnotím vydaný súhlas stavebného úradu v Trenčíne na predmetné ohlásené stavebné práce a úpravy. Mám výhrady voči MU: Počet študentov a zamestnancov TnUAD, ktorý budú mať prístup k infraštruktúre pre
podporu udržateľnej elektro mobility, nakoľko počet 2400 vychádza len z odhadu počtu študentov a pedagógov na rok 2022.

Celkový počet bodov
69.00

Filter

Filter