Príprava projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Príprava projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je v súlade so strategickým cieľom dlhodobého zámeru VŠ. Rozpočet je zrozumiteľný. Projektový zámer však nevyužíva potenciál, ktorý výzva na predkladanie rozvojových projektov ponúka. Chýba zapojenie komunity študentov a zamestnancov do budovania "zelenej univerzity", pomocou podporovania tejto zložky vo výučbovom procese, v zefektívňovaní administatívnych procesov, znižovania odpadovej záťaže, podpore ekologickej mobility, atď.

Celkový počet bodov
61.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
7

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

dlhodobý zámer neobsahuje okrem odvolania sa na koncept energetickej efektívnosti konkrétnejšie indikátory a časový plán; súčasný stav rozpracovanosti dáva predpoklady pre cielenejšiu a adresnejšiu prípravu na realizáciu aktivít, avšak absentuje objasnenie finančného krytia a odhadovaného časového rámca pre samotnú realizáciu; absentuje detailnejšie rozpracovanie, vrátane časovej následnosti a odôvodnenia rozpočtu

Celkový počet bodov
56.00

Filter

Filter