Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií (CassTech)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Názov projektu: Integrácia košických univerzít v oblasti transferu technológií (CassTech)

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
10

Záverečný komentár a odporúčania

Strategické zámery zúčastnených vysokých škôl len do menšej miery podporujú myšlienku integrácie. Skôr sa v nich uvádzajú partnerstvá, ktoré sú výhodné z pohľadu hlavne vedeckej spolupráce, ale nechávajú jednotlivým univerzitám plnú autonómiu. Podporu z Plánu obnovy je však viazaná na skutočné integračné kroky, ktoré nutne zasiahnu aj do samotného fungovania jednotlivých škôl.
Naviac sa podaný projekt len vo veľmi malej miere venuje pedagogickej oblasti vysokých škôl. V podstate sa nejedná o integračný projekt, ale o projekt vytvorenia akejsi nadstavby, spoločnej iniciatívy univerzít, ktorá sa bude venovať úzko definovanej oblasti transferu technológií.
V projekte je tiež slabo spracovaná udržateľnosť, najmä s ohľadom na plán prijať väčšie množstvo nových zamestnancov, ktorí po skončení projektu musia ďalej byť platený z existujúcich zdrojov.
Celkovo nelogicky sa javí požiadavka, aby boli naraz financované predprojektová dokumentácia a štúdia finančnej udržateľnosti – ak by štúdia vyšla negatívne, dokumentácia by bola pripravená zbytočne.
Veľká časť rozpočtu projektu je plánovaná na využitie v rámci miezd a odvodov zamestnancov, pričom budú zabezpečovať samotnú činnosť centra, nie aktivity smerujúce k vzniku centra ako integračného kroku medzi univerzitami. Úplne neakceptovateľné sú požiadavky na zabezpečenie nábytku, IT vybavenia, cestovných výdavkov, papiera či toneru. V tejto oblasti sa jedná o zrejmé nepochopenie cieľov výzvy. Čerešničkou na torte v tejto časti je viac ako 30 tisíc EUR na zabezpečenie kick-off a diseminačného meetingu (ubytovanie, stravovanie a podobne).
Náklady na metodiku uvoľňovania infraštruktúry a štúdiu finančnej udržateľnosti sú veľmi vysoké a chýba im zdôvodnenie. Takto navrhované výdavky nie je možné akceptovať.

Celkový počet bodov
35.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
9

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

V cestovnej mape sa veľmi málo spomínajú záväzky k právnej integrácii spolupracujúcich vysokých škôl. Upozorňujeme, že takýto projekt bez uvedených záväzkov má v budúcnosti minimálnu až žiadnu šancu na budúcu podporu z Plánu obnovy a odolnosti (komponent 8).

Celkový počet bodov
68.00

Filter

Filter