Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí UMB

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí UMB

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer je zrozumiteľne prepojený na dlhodobý zámer VŠ a stratégiu internacionalizácie. Predkladané aktivity a plánované zapojenie aktérov na viacerých úrovniach univerzitného prostredia majú potenciál prispieť k synergickému efektu a výraznému posunu internacionalizačných snáh UMB. Pozitívne hodnotím inovatívne prístupy k zvyšovaniu jazykových kompetencií študentov a identifikáciu odlišných dráh jazykového vzdelávania na základe rôznorodosti potrieb jednotlivých skupín aktérov. Projekt počíta s posilnením profilácie VŠ v rámci rozbehnutých aktivít ako podpora service-oriented learning alebo spolupráca s krajanskými komunitami. Oceňujem záujem školy pretaviť angažovanosť pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov VŠ v oblasti medzinárodných spoluprác do periodického hodnotenia. Vzhľadom na celoinštitucionálny prístup k podpore internacionalizácie, v zámere chýbajú aktivity, alebo minimálne ich jasnejšia formulácia, ktoré by viedli k zvýšeniu publikačnej činnosti na medzinárodnej, renomovanej úrovni. Chýba tiež identifikácia rizík spojených s pandemickou situáciou, a to najmä v aktivite 1, ktorá počíta s viacerými nákladnými zahraničnými cestami. Odporúča sa, aby bol počet zahraničných ciest prehodnotený; viaceré môžu byť organizované aj online formou.

Celkový počet bodov
82.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

projekt je previazaný s dlhodobým zámerom a ďalšími strategickými dokumentami, absentuje však bližšia špecifikácia / konretizácia cieľov, indikátorov a časovej následnosti / kontroly; projekt prepája viaceré aspekty a oblasti a v niektorých prípadoch nadväzuje na už prebiehajúce aktivity - avšak stanovuje si pomerne veľa cieľov a úloh - existuje tak riziko splnenia všetkých úloh / merateľných ukazovateľov, čo znižuje konzistentnosť projektu; niektoré merateľné ukazovatele nemajú správne nastavenú sledovanú jednotku/hodnotu (napr. "viacjazyčnosť" s jednotkou na normostrany a nie na počet dokumentov); pri niektorých aktivitách (napr. aktivita 3) nie je zrejmé do akej úlohy môže duplikovať už prebiehajúce úkony, resp. suplovať úkony ktorých vykonanie možno očakávať aj mimo potreby realizácie projektu; celkovo je rozpočet dostatočne rozpoložkovaný - pri niektorých položkách absentuje referencia na stanovenie sumy, resp. vo vzťahu k nastaveniu aktivít nie je dostatočne odôvodnená položka / potreba zahraničných cestovných nákladov (aktivita 3. podpora transverzálnych mobilitných konceptov - 70 425 eur) - odporúčam krátiť (nastaviť max. 3 partnerov) a pri ostatných využiť možnosti online spojenia.

Celkový počet bodov
72.00

Filter

Filter