Podpora aktvít konceptu Zelenej univerzity SPU v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Podpora aktvít konceptu Zelenej univerzity SPU v Nitre

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

I keď je rozsah potrebnej projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budov, najmä s prihliadnutím, že ide o pamiatky na úrovni národnej ochrany, finančne aj časovo náročný, projektový zámer počíta s alokáciou väčšiny prostriedkov na prípravu PD k projektom, ktoré nie sú jasne naviazané na ich realizáciu a financovanie z iných zdrojov (v projekte to nie je uvedené). Pozítívne je hodnotená podpora aktivít smerujúcich k podpore zapájania študentov, ich aktivizácie v oblasti tvorby ekologických inovácií v "Living Labs", kde sa počíta so zapojením širokého spektra aktérov aj mimo akademického prostredia SPU. Podpora start-upov nie je premietnutá do merateľných ukazovateľov a rozpočtu projektu. Kladnou stránkou projektu je, že koncept posilňovania svojho postavenia ako "zelenej univerzity" vidí aj v zabezpečení efektívneho fungovania VO, ktoré pri nákupoch tovarov a služieb zohľadňuje parametre environmentálnej udržateľnosti.

Celkový počet bodov
68.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
28

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

uvedené viaceré konkrétne parciálne aktivity v rámci "východiská zámeru vysokej školy", avšak absentuje jasnejšie prepojenie na samotný dokument - Dlhodobý zámer, resp. objasnenie prepojenia aktivít a dokumentov; komplexne uchopený projekt s jasne štrukturovanými aktivitami a časovým harmonogramom; absentuje precíznejšie zdôvodnenie rozpočtu a odôvodnenie udržateľnosti projektu (absentuje najmä záväzok / objasnenie zabezpečenia starostlivosti a údržby a finančného krytia)

Celkový počet bodov
87.00

Filter

Filter