Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Názov projektu: Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Ambiciózny projektový zámer, ktorí počíta so zapojením veľkého množstva interných a externých aktérov. Napriek širokému zapojeniu domácich a zahraničných študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, sa ako najväčšou slabinou projektu javí rezignácia na zapojenie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF. Ako pozitívum sú hodnotené zrozumiteľne vymedzené merateľné ukazovatele, ktoré potvrdzujú ambicióznosť a komplexnosť predkladaného projektu. Vysoká škola identifikovala viacero ciest posilňovania internacionalizácie prostredia, a to nielen vytváraním nových študijných programov v anglickom jazyku, ale aj orientáciou sa na trh jazykovo príbuzných národov mimo EÚ, z radov ktorých by mohla dobre pripravenou infraštruktúrou prilákať viac záujemcov o štúdium v slovenskom alebo cudzom jazyku. Je pozitívne, že škola vidí ich lepšiu integráciu nielen v jazykovo priateľskejšom prostredí, ale aj v podpore nadobudánia odborných jazykových kompetencií, ktoré študentom pomôžu štúdium zvládnuť úspešnejšie. Kladne tiež vnímam podporu medzinárodne činných doktorandov a iných mladých zamestnancov. Zahraničné prednášky, určené pre doktorandov, by však mali byť otvorené čo najväčšiemu počtu študentov, vrátane študentov na 1. a 2. stupni štúdia. Odporúča sa, aby programy, ktoré VŠ vytvorí v AJ v rámci projektu, neboli len "do šuflíka" pre potenciálnych zahraničných študentov, ale boli prístupné aj pre domácich študentov, ktorí by tak boli po štúdiu lepšie pripravení uplatniť sa v medzinárodnom prostredí.

Celkový počet bodov
82.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
9

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
13

Záverečný komentár a odporúčania

referencia v dlhodobom zámere je pomerne vágna, bez jasne stanovených obsahových a časových priorít a sledovaných indikátorov; projekt je veľmi štrukturovaný, vrátane určenia projektového tímu a previazania na merateľné ukazovatele - pôsobí tak nekonzistentne; rozpočet je dostatočne štrukturovaný.

Celkový počet bodov
42.00

Filter

Filter