Zelená univerzita UKF

Základné informácie

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 6: Koncept Zelenej univerzity

Názov projektu: Zelená univerzita UKF

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
20

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

Predkladaný projektový zámer nadväzuje na už realizovanú prípravu v podobe projektovej dokumentácie a ostatných náležitostí, potrebných pre realizáciu samotných zásahov do areálov VŠ a jej ŠD. Na koordináciu aktivít alokuje VŠ vlastné ľudské ako aj finančné zdroje. Síce projekt nadväzuje na cieľe v dlhodobom zámere VŠ, ktoré sledujú zatraktívnenie vzdelávacieho prostredia pre študentov, chýba väčšie zapojenie študentov do realizácie jednotlivých aktivít alebo presah environmentálnych vylepšení areálu a analýza ich dopadov do (praktickej) výučby študentov (napr. Katedra ekológie a enviromentalistiky).

Celkový počet bodov
67.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

v dlhodobom zámere absentuje precíznejšie previazanie na konkrétne opatrenia, indikátory a časový harmonogram; projekt je konzistentný v zameraní, nadväzuje na už vykonané kroky (najmä projektová dokumentácia v aktivite 1 a 2 a pripravovaná projektová dokumentácia v aktivite 3); nedostatočne odôvodnená udržateľnosť projektov (absentuje najmä záväzok / objasnenie zabezpečenia starostlivosti a údržby a finančného krytia); absentuje precíznejšie zadefinovanie merateľných ukazovateľov.

Celkový počet bodov
83.00

Filter

Filter