Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

V projekte absentuje jasnejšie previazanie na dlhodobý zámer, avšak obsahuje jasne zadefinované aktivity (prednášky, vytvorenie nového predmetu...), merateľné ukazovatele a rozpočtové položky, vrátane priložených cenových ponúk.

Celkový počet bodov
85.00

Filter

Filter