Inovácia a rozvoj podporných služieb Poradenského centra a zabezpečenie informačného centra KU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Inovácia a rozvoj podporných služieb Poradenského centra a zabezpečenie informačného centra KU

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
14

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt veľmi všeobecne odkazuje na dlhodobý zámer (absentuje aj informácia o vykonaní analýzy na ktorú odkazuje); niektoré aktivity sú nejasne stanovené a odôvodnené (napr. aktivita 1 - „organizácia a zriadenie Informačného centra KU s jednotlivými pobočkami v rôznych súčastiach KU" kde nie sú zrejmé počty študentov a prepojenosť na študentov a úroveň poskytovaných služieb aj s ohľadom na rozpočtové položky v tejto oblasti; aktivita 2 – buddy systém – merateľný ukazovateľ stanovený nejasne, rovnako ako aj prepojenosť na študentov a zabezpečenie; aktivita 4 – absolvované kurzy bez špecifikácie a jasného zamerania)

Celkový počet bodov
47.00

Filter

Filter