Inovácia a rozvoj podporných služieb Poradenského centra a zabezpečenie informačného centra KU

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Inovácia a rozvoj podporných služieb Poradenského centra a zabezpečenie informačného centra KU

University: Katolícka univerzita v Ružomberku

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
14

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt veľmi všeobecne odkazuje na dlhodobý zámer (absentuje aj informácia o vykonaní analýzy na ktorú odkazuje); niektoré aktivity sú nejasne stanovené a odôvodnené (napr. aktivita 1 - „organizácia a zriadenie Informačného centra KU s jednotlivými pobočkami v rôznych súčastiach KU" kde nie sú zrejmé počty študentov a prepojenosť na študentov a úroveň poskytovaných služieb aj s ohľadom na rozpočtové položky v tejto oblasti; aktivita 2 – buddy systém – merateľný ukazovateľ stanovený nejasne, rovnako ako aj prepojenosť na študentov a zabezpečenie; aktivita 4 – absolvované kurzy bez špecifikácie a jasného zamerania)

Total points
47.00

Filter

Filter