Vytvorenie SuPerUni CoWork centra

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Vytvorenie SuPerUni CoWork centra

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt už nadväzuje na niektoré už uskutočnené kroky a aktivity(napr. súťaž startupov, účasť v projekte EIT Cross-KIC RIS Project), predpokladá začlenenie študentov do riešiteľského kolektívu (zároveň ale okrem 1 študent nie sú ďalší vybratí, resp. nie je zrejmý proces a spôsob ich výberu, pozície a náplň práce). Projekt obsahuje zdôvodnenie lokalizácie coworkingu, avšak menej už zdôvodnenie previazanosti na prax, jednotlivé aktivity a študentov (riziko, že coworkingový priestor bude plniť najmä funkcie relaxačnej zóny, s čím súvisia aj niektoré nejasne určené a zdôvodnené rozpočtové položky (napr. mzdy a nábytkové zariadenie a vybavenie).

Celkový počet bodov
61.00

Filter

Filter