Komplexné podporné a poradenské služby pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Komplexné podporné a poradenské služby pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
31

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má komplexnejšie uchopenie, vrátane konceptu ambasádorov z radov študentov; absentuje konkrétnejšia prepojenosť na dlhodobý zámer, vrátane vyhodnotenia už požadovaných cieľov (odkaz na potrebu zriadenia psychologického centra v súčasnom DZ + odkaz na pripravovaný DZ pre roky 2021 – 2027); nákup pomôcok pre študentov so špecifickými potrebami – nie je objasnené ako sa využili doterajšie účelovo priradené peniaze; udržateľnosť – nie je objasnená podpora po skončení projektu; absencia precíznejšieho rozpracovania merateľných ukazovateľov; absentuje dôslednejšie rozpracovanie rozpočtových položiek

Celkový počet bodov
69.00

Filter

Filter