Študentské centrum UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Študentské centrum UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
22

Rozpočet projektu
14

Hodnota projektu
28

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má komplexnejšie uchopenie a pri niektorých aktivitách predpokladá previazanosť s konkrétnymi subjektami (spojenie so Slovenskou asociáciou koučingu, rozbehni sa.sk, naáodné podnikateľské centrum, UPSVaR); absentuje konkrétnejšie naviazanie na dlhodobý zámer; súčasný stav avizuje už existenciu a fungovanie Študentského centra avšak neuvádza konkrétnejšie aktivity, štatistiku alebo merateľné ukazovatele jeho činnosti; aktivita 1 je zameraná na zvýšenie kapacity študentských organizácií avšak absentuje precíznejšie naviazanie na podporné služby pre študentov (zdôvodnená len úroveň prvotnej adaptácie študentov); projekt má nejasne zadefinované naplnenie niektorých merateľných ukazovateľov, resp. je otázna aj následná skutočná realizovateľnosť (napr. počet študentov poradenstva pre študentov so špec. potrebami – 200 – pričom ako ako východisková hodnota hodnota sa uvádza 0); niektoré rozpočtové položky sú nedostatočne odôvodnené

Celkový počet bodov
68.00

Filter

Filter