Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
26

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt predpokladá zapojenie viacerých fakúlt, nadväzuje na už realizované kroky (napr. aktivita 3 nadväzuje na APVV), jasne stanovené merateľné ukazovatele. Aktivita č. 2 má nejasné uchopenie, vrátane niektorých rozpočtových položiek.

Celkový počet bodov
62.00

Filter

Filter