HRS4R na STU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Názov projektu: HRS4R na STU

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané aktivity (2019 + GAP analýza), absentuje však dôslednejšie previazanie na dlhodobý zámer. Riešiteľský kolektív je veľmi široký, nie sú jednoznačne objasnené úlohy členov r. kolektívu, čo môže byť ťažšie na koordináciu. Niektoré rozpočtové položky nie sú dostatočne zdôvodnené.

Celkový počet bodov
71.00

Filter

Filter