Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.2. Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len "digitálna koalícia")

Názov projektu: Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 487 415,50

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
16

Projekt reaguje na ciele v oblasti bezpečnosti informačných technológií na podporu vzdelávania. Dôležitým zámerom je, že UK bude inovovať ponuku študijných programov v zmysle interdisciplinarity. Projektom by sa mohlo zaviesť vytváranie spoločných študijných programov súčasne v spolupráci viacerých fakúlt. Žiadateľ vníma, že jedným z najefektívnejších
prostriedkov transferu vedomostí do praxe a nástrojom na zvyšovanie kvalifikácie je celoživotné vzdelávanie preto plánuje žiadateľ projektom rozvíjať aj činnosti Centra ďalšieho vzdelávania na univerzite. Opísaný zámer projektu korešponduje so záväzkami uvedenými v rámci Digitálnej koalície a súčasne do istej miery aj s dlhodobými zámermi vysokej školy rozvíjať a podporovať celoživotné vzdelávanie.

Kvalita projektu
20

Projekt má zámer systémovo inovovať súčasné centrum celoživotného vzdelávania na univerzite. Aktivity by mali prepojiť a naštartovať spoluprácu medzi zástupcami z viacerých fakúlt. Aktivity by mali byť prínosom pre viaceré cieľové skupiny – absolventov, pracovníkov UK, rôznych špecialistov v oblasti IKT ale aj pre širokú verejnosť. Projekt má z dlhodobého hľadiska rozšíriť ponuku vzdelávania v oblasti IT a v ďalších interdisciplinárnych oblastiach ako napr. právo, dátová veda. Aktivity by mali prispieť tiež k rozvoju post-graduálneho vzdelávania – napríklad v oblasti informačnej bezpečnosti. Na druhej strane by mali aktivity prispieť tiež ku skvalitneniu zručností pedagógov a zvýšeniu ich digitálnych zručností. Projekt by mal tiež prispieť k zlepšeniu technického vybavenia Centra ďalšieho vzdelávania a Centra informačných technológií. Zo žiadosti nie je jasné, či má žiadateľ úplne jasnú predstavu o očakávaných výstupoch („ Samoštúdium bude potrebné doplniť kvalitnými učebnými textami a konzultáciami - možno tiež teleprezenčnými“). Žiadateľ plánuje zabezpečiť odbornosť overenými garantmi a kvalitu vzdelávania (modulov) vyhodnocovať priebežne prostredníctvom spätnej väzby. Žiadateľ v žiadosti argumentuje aj potrebami trhu práce ale nevytvára priamo partnerstvo s inými inštitúciami ani zamestnávateľmi. Projekt ma predbežne plánovanú aj udržateľnosť aktivít.

Rozpočet projektu
8

Aj keď žiadateľ ráta skoro až s tretinovým spolufinancovaním projektových aktivít ide o pomerne finančne náročný projekt. Predpokladá pomerne obsiahle mzdové náklady ale súčasne plánuje investovať aj do materiálno technického vybavenia Centra pre ďalšie vzdelávania a Centra informačných technológií. V projekte nevnímame dostatočnú efektívnosť vynaložených nákladov na vybrané aktivity, napr. na vytvorenie nových informatických špecializácií a medziodborových programov planuje žiadateľ vynaložiť 83 000 eur, na vytvorené postgraduálneho vzdelávaná v oblasti informačná bezpečnosť sa plánuje vynaložiť 55 000 eur a pod. Žiadateľ uvádza, že personálne výdavky tak ako sú uvedené sú pre všetky aktivity kľúčové.

Riadenie projektu
8

Personálne riadenie projektu bude zabezpečené výhradne z vlastných zamestnancov univerzity (okrem vybraných lektorov a riešiteľov). Žiadateľ deklaruje, že po schválení projektu spolu s garantmi a koordinátormi pripraví aktualizovaný harmonogram riešenia projektu a nastaví systém podávania priebežných správ. Personálna matica je jasne prepojená ľudskými zdrojmi, resp. prepojená na potrebu finančných zdrojov.

Hodnota projektu
20

Projekt reflektuje na aktuálnu potrebu zefektívňovať a spružňovať prezenčné a dištančné formy vzdelávania. Na druhej strany vnáša do oblasti celoživotného vzdelávania nesystémové prvky na úkor nezávislých vzdelávacích inštitúcií.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektom by sa mohlo zaviesť vytváranie spoločných študijných programov súčasne v spolupráci viacerých fakúlt. Žiadateľ plánuje projektom rozvíjať predovšetkým činnosti spojené s Centrom ďalšieho vzdelávania na univerzite. Opísaný zámer projektu korešponduje so záväzkami uvedenými v rámci Digitálnej koalície. Aktivity by mali byť prínosom pre viaceré cieľové skupiny – absolventov, pracovníkov UK, rôznych špecialistov v oblasti IKT ale aj pre širokú verejnosť. Projekt má z dlhodobého hľadiska rozšíriť ponuku vzdelávania v oblasti IT a v ďalších interdisciplinárnych oblastiach ako napr. právo, dátová veda. Žiadateľ v žiadosti argumentuje aj potrebami trhu práce ale nevytvára priamo partnerstvo s inými inštitúciami ani zamestnávateľmi. Projekt ma predbežne plánovanú aj udržateľnosť aktivít. V projekte nevnímame dostatočnú efektívnosť vynaložených nákladov. Projekt reflektuje na aktuálnu potrebu zefektívňovať a spružňovať prezenčné a dištančné formy vzdelávania. Na druhej strany vnáša do oblasti celoživotného vzdelávania nesystémové prvky na úkor nezávislých vzdelávacích inštitúcií. Projekt odporúčame podporiť v celej sume iba v prípade ak ostatné projektové žiadosti nedosiahnu dostatočný počet bodov.

Celkový počet bodov
72.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

Projektový zámer v jeho troch aktivitách:
- Aktivita 1: Postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)
- Aktivita 2: Digitálne IKT nástroje vo vzdelávaní na UK
- Aktivita 3: Nové informatické špecializácie a medziodborové programy
- Aktivita 4:Postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti
- Aktivita 5: Kreatívne digitálne kompetencie budúcich učiteľov vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ
- Aktivita 6: Koordinácia a technické zabezpečenie transferu vedomostí do praxe

prispieva k záväzkom univerzity v Digitálnej koalícii:
- Záväzok 8.1 (UK) Bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)
- Záväzok 8.3 Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní (prednostne ide o vzdelávanie na samotnej univerzite)
- Záväzok 8.4 Bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy
- Záväzok 8.5 Pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti
- Záväzok 8.8 Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ

Projektový zámer univerzity je veľmi ambiciózny a relatívne široký (avšak i univerzita je veľká a má pre realizáciu projektu odborné kapacity) a je plne v súlade s jej záväzkami v Digitálnej koalícii, jej dlhodobo deklarovanými zámermi i zámermi ministerstva.

Kvalita projektu
22

Projekt je spracovaný s vysokou znalosťou súčasne v oblasti vzdelávania i v odbornej oblasti IKT. V projekte je vyvážený pomer prípravy vzdelávacieho obsahu, interného vzdelávania i vybavenia centra univerzity pre ďalšie vzdelávanie a kontinuálne vzdelávanie učiteľov regionálneho školstva. To univerzite umožní realizovať vzdelávanie nielen v rámci VŠ štúdia, ale i v prospech verejnosti, pre verejný sektor a pre učiteľov regionálneho školstva.

Niektoré výstupy nie sú bližšie špecifikované, čo znižuje možnosť hodnotiteľa oceniť ich účel a budúci prínos. Dôležitým nedostatkom vypracovaného projektu je, že do aktivít projektu, pripomienkovania a hodnotenia výsledkov nezapojil odborníkov z praxe.

Rozpočet projektu
13

Rozpočet projektu je vcelku prehľadne a dostatočne podrobne spracovaný. U niektorých obstarávaných položiek predsa len chýba spresnenie (typové označenie, konfigurácia)pre úplné posúdenie efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov, ale pri predpoklade korektného postupu v procese verejného obstarávania je rozpočet nastavený primerane.

Trochu až komicky v rozpočte projektu v plnej vážnosti zameranom na prispôsobenie sa „digitálnej dobe“ a využívanie „digitálnych technológií“, „digitálneho obsahu“ vyznejú položky „Tlačiarenské služby pre vydanie výstupu (metodického materiálu)“, „Grafické a editorské služby pre spracovanie 6 učebných materiálov“ atp. – nie sú to však podstatné výdavky z celkového rozsahu a je možné to akceptovať ako zatiaľ pretrvávajúcu preferenciu univerzity.

Riadenie projektu
9

Pozitívne je, že vedúcim i odborným garantom navrhovaného projektu je prorektor s pôsobnosťou v oblasti digitálnych technológií. Garanciou kvalitného riadenia a administrácie projektu je zapojenie Oddelenia projektov rektorátu UK, ktoré zabezpečuje pozície projektového a finančného manažmentu. Odborné personálne zdroje sú dostatočne uvedené v personálnej matici a následne v rozpočte.

Hodnota projektu
28

Projekt môže hodnotným spôsobom prispieť k aktualizácii vzdelávania univerzity a k minimálnemu vybaveniu centra ďalšieho vzdelávania v oblasti IKT vo viacerých smeroch – VŠ vzdelávanie vlastných študentov, interné vzdelávanie vlastných zamestnancov, ďalšie vzdelávanie i kontinuálne vzdelávanie učiteľov regionálnych škôl.

Záverečný komentár a odporúčania

Je výsostne oceniteľné, že univerzita zamýšľa využiť celú výšku dotácie pre skvalitnenie a aktualizáciu vzdelávania, vrátane celoživotného vzdelávania, v tom I kontinuálneho vzdelávania učiteľov regionálneho školstva v perspektívnej oblasti IKT a veľmi žiadaných témach kybernetickej bezpečnosti a GDPR.

Odporúčam pri realizácii tohto projektu i iných projektov vo vzdelávaní rešpektovať požiadavky trhu práce, zabezpečovať si dostatočnú „spätnú väzbu“ od odborníkov z praxe, najmä v rýchlo meniacom sa IKT.

Popri tomto úsilí na poli vzdelávania odporúčam univerzite urobiť si vlastný, avšak nezávislý prieskum dôvodov, pre ktoré sa žiaci stredných škôl zo Slovenska rozhodujú pre štúdium v zahraničí, veľmi časti na Morave v ČR a po analýze dôvodov sa zamerať na odstránenie nedostatkov, ktoré vytvárajú „bariéry“ medzi pedagógmi a študentami..

Celkový počet bodov
92.00

Hodnotenie 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy a záväzkami vysokej školy v rámci digitálnej koalície
20

žiadateľ uviedol viaceré prepojenia na dlhodobý zámer, tak v oblasti inovácie študijných programov, širšej úlohy univerzity v ďalšom vzdelávaní apod.

Kvalita projektu
20

Projekt využíva potenciál univerzity ako celku (právnici, odborníci na IT, predchádzajúce skúsenosti so vzdelávaním pre MF SR, pedagógovia, CĎV, ...). V rámci projektu sa zameriava na rôzne cieľové skupiny, tak študentov, budúcich učiteľov, vlastných zamestnancov, ako aj širšiu odbornú verejnosť. Táto komplexnosť môže byť súčasne aj ohrozením pre úspešnú realizáciu projektu. Niektoré ukazovatele sú nejasné (30 kurzov v aktivite E), rozsah modulov či prednášok nie je jasnejšie vymedzený. Hĺbka špecializácie, ktorá sa ponúka v rámci vzdelávania, je deklarovaná ako flexibilná (od základných informácií až po vzdelávanie pre špecialistov), nie je jasné, či by sa to realizovalo samostatnými vzdelávacími aktivitami alebo ako by sa mala táto rôznorodosť požiadaviek a očakávaní zabezpečiť.


projekt má byť zabezpečovaný primárne internými kapacitami, predpokladá viaceré publikačné výstupy, je otázne, či daný počet výstupov pri ďalších aktivitách je reálne zmysluplne naplniteľný.

Rozpočet projektu
10

Rozsah personálnej kapacity sa javí nadsadený. Napr. analytík potrieb v rozsahu 1100 hodín v aktivite B, či domenový expert, pričom vysoká škola deklaruje potrebu zavádzania nových nástrojov do e-kurzov, ale súčasne podstatnú časť projektu vlastne len ide identifikovať potreby a ich potenciál. Preškolených má byť len 75 učiteľov, čo sa javí ako málo, pri danej investícii do vytvárania nástrojov, ich integrácie a pod. Nákup notebookov a tlačiarní nie je objasnená, nie je jasné, kto bude ich používateľom, či majú slúžiť na vzdelávacie účely a pod, pričom vysoká škola by mala mať základnú infraštruktúru. Kalkulovaná cena na notebook s príslušenstom za 1500 eur sa nejaví ako hospodárna, tým, že nie je jasný účel použiita, nie je možné posúdiť relevantnosť predpokladanej konfigurácie.
Rovnako účasť štyroch pracovníkov na ETH Zurich nie je objasnená, prečo je potrebná účasť v takomto rozsahu?

Využitie 3 duobookov nie je jasné v aktivitách projektu.

na modul a prednášku sa kalkuluje rovnaký rozsah - 60 hodín, čo je nejasné.

Riadenie projektu
8

Zapojenie viacerých fakúlt pod vedením prorektorov sa javí ako relevantné. Indikuje sa len jedno stretnutie medzi prorektormi, ale zodpovedný riešiteľ by mal venovať takmer tretinu pracovnej kapacity projektu, čo sa nejaví ako primerané. Komplexný tím zahrňujúci projektové riadenie, manažérske riadenie, IKT podporu vytvára dobré predpoklady, na druhej strane, rozsah zapojenia CĎV nie je jasné v danom rozsahu pri relatívne nízkom indikovanom počre účastníkov vzdelávania.

Hodnota projektu
25

Univerzita deklaruje od začiatku open access v rámci aktivít, čo umožní nadviazanie a využitie výstupov v ďalších procesoch.
v rámci aktivity F sa uvažuje len s 25 študentmi, nie je jasné, ako systematicky to bude realizované v budúcnosti.
monografia a ďalšie texty, sú otázne, či sú relevatné z hľadiska projektu.
témy sú indikatívne, od všeobecných, po konkrétne, nie je jasné, ako sa to bude v rámci projektu špecializovať a kto bude rozhodovať o konkrétnom rozsahu.
Pridaná hodnota je deklarovaná komplexnosť, ako aj široké spektrum cieľových skupín.
nie je jasná reflexia externých skupín a identifikácia ich potrieb.

Záverečný komentár a odporúčania

Zmluvne zaviazať na open access k výstupom. nefinancovať položky ako tlačiarne, duobooky, notebooky, zvážiť rozsah mzdových výdavkov (odporúčaná redukcia o tretinu až štvrtinu). počet dataprojektorov, sád na ozvučenie nie je nijako vysvetlený, podrobnosti o rozsahu vzdelávacích aktivít absentujú, takže nie je jasné, že z hľadiska paralelne bežiaciach aktivít to je potrebné.

Celkový počet bodov
83.00

Filter

Filter