Podpora inklúzie a prístupnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Názov projektu: Podpora inklúzie a prístupnosti akademického prostredia (pre študentov so ŠP) na UKF v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 43 500,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

UKF v Nitre preukázala svoj dlhodobý záujem o zvyšovanie prístupnosti prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, a to tak v odstraňovaní architektonických, ako aj informačných a komunikačných bariér. Viaceré jej novšie budovy sú prístupné pre pohyb študentov s obmedzenou mobilitou, v budove knižnice sú vytvorené študijné ostrovčeky s technologickým vybavením pre študentov so zmyslovým a telesným postihnutím. Na UKF tiež od roku 2016 pôsobí Poradenské a servisné centrum (PaSC), ktoré poskytuje aj komplexné poradenské a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami.

Kvalita projektu
16

UKF v Nitre predložila v rámci danej výzvy kvalitný projektový zámer. Osobitne sa to týka aktivity 1 - odstraňovania bariér pri vstupe a v budove Filozofickej fakulty pre študentov s telesným postihnutím. Ako sa uvádza v projektovej žiadosti, výber tejto aktivity bol podporený výsledkami študentského prieskumu, v ktorom študenti vyjadrili záujem o riešenie súčasnej situácie. Aj z časového hľadiska je realizácia danej aktivity navrhnutá tak, aby čo najmenej narúšala bežný chod na univerzite, pričom je tiež plne v súlade so stanoveným obdobím na realizáciu projektu.
Návrh aktivity zameranej na prekonávanie informačných bariér študentov so ŠP hodnotím ako kvalitný najmä v časti vybudovania štyroch nových študijných ostrovčekov pre týchto študentov v priestoroch univerzitnej knižnice, ktorá je zároveň bezbariérovou budovou, a teda umožňuje prístup aj študentom s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Zároveň upozorňujem, že hoci sa v informačnom systéme ako začiatok projektu uvádzal rok 2019, niektoré jeho aktivity, vrátane vytvorenia študijných ostrovčekov pre študentov so ŠP, sú podľa projektového zámeru plánované už na jeseň 2018.

Rozpočet projektu
8

Pozitívne hodnotím podrobné a zároveň prehľadné spracovanie rozpočtu a komentára k nemu.
Odporúčam podporiť v požadovanej výške všetky navrhnuté aktivity, okrem nákupu 20 ks notebookov v hodnote 2000 eur za kus.
Žiadateľ plánoval zakúpené notebooky vypožičiavať študentom so špecifickými potrebami, avšak argumenty pre podporu tejto aktivity nie sú dostatočné. Na jednej strane má časť študentov so ŠP nárok na priznanie príspevku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky po posúdení na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nemusí to byť situácia všetkých študentov so ŠP, najmä tých s poruchami učenia, ktorí na UKF predstavujú početnú skupinu študentov. Zároveň však má univerzita ďalšie nástroje na kúpu notebookov, napr. z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktorý je povinná vytvárať. Napokon nie je adekvátne ani odôvodnenie ich ceny - že viacerí potrebujú kvalitné hardvérové vybavenie z dôvodu zamerania študijného odboru. V rámci tejto výzvy by skôr bolo možné podporiť špeciálny hardvér / softvér, umožňujúci využívať IT technológie študentom so ŠP, ako napr. zakúpenie čítačov obrazovky, zväčšovacích softvérov a pod. V projekte sa však zámer obstarať špeciálny softvér neuvádza.
V prípade akceptovania odporúčania nepodporiť aktivitu spojenú s nákupom a zapožičiavaním notebookov by výška dotácie pre UKF predstavovala 54 500 eur.

Hodnota projektu
17

Prínos projektu pre zvýšenie prístupnosti UKF pre študentov so špecifickými potrebami hodnotím ako veľmi vysoký. Týka sa to predovšetkým menších stavebných úprav - zakúpenie schodiskových plošín, inštalácia automatických vstupných dverí..., ktoré predstavujú pre uľahčenie pohybu študentov vysokú pridanú hodnotu. Podobne študijné ostrovčeky v priestoroch univerzitnej knižnice môžu prispieť nielen k odstráneniu informačných bariér pre študentov so ŠP, ale aj k ich inklúzii a tráveniu času na štúdium v zdieľanom priestore s ostatnými študentmi.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer UKF odporúčam podporiť, s výnimkou aktivity zameranej na zakúpenie notebookov - s odôvodnením, ktoré je uvedené v hodnotiacom komentári k rozpočtu. Oceňujem, že UKF ako jedna z mála žiadateľov reflektovala v kontexte odstraňovania bariér nielen architektonické, ale aj informačné bariéry a potrebu podpory svojich študentov v tejto oblasti.

Celkový počet bodov
41.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

V dlhodobom zámere Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2015-2018 je uvedená prioritná oblasť I-9 v ktorej sa univerzita zameriava na komplexný systém poradenstva, kde je tiež uvedené na str. 7-8: „ zameranie poradenstva na kariérové, psychologické, sociálne, právne, poradenstvo pre uchádzačov o štúdium, študentov univerzity a študentov so špecifickými potrebami a ďalšie typy poradenských služieb“. „Poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami je na univerzite viazané na činnosť koordinátora a kontaktných osôb na fakultách. Poradenstvo poskytuje aj Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami PF UKF”. V predkladanom projekte sa však autori odvolávajú na priority I. a IV., ktoré súvisia s atraktívnosťou univerzity z pohľadu vzdelávania a s materiálno- priestorovými podmienkami univerzity.

Kvalita projektu
12

Predkladaný projekt podporuje naplnenie stanovených cieľov súvisiacich s vytvorením univerzálne prístupného vysokoškolského prostredia. V projekte sa uvádza, že „niektoré pôvodné budovy univerzity, najmä priestory najväčšej Filozofickej fakulty UKF v Nitre (FF), sú debarierizované iba čiastočne, resp. vôbec“, neuvádza sa však, či bol vykonaný monitoring univerzálnej prístupnosti prostredia všetkých súčastí UKF v Nitre. V rámci predkladaného projektu sa žiadateľ okrem úprav súvisiacich s debariérizáciou objektov zameriava aj na sprístupnenie informačných systémov pre študentov so špecifickými potrebami a na súvisiace vzdelávanie v oblasti elektronickej gramotnosti. Na základe údajov v projekte však nebolo možné zhodnotiť efektivitu využitia dotácie pri nákupe počítačovej techniky. Nie je uvedené, či všetci študenti potrebujú pre svoju prácu také výkonné notebooky. Niektoré merateľné ukazovatele o počtoch študentov používajúcich informačné technológie sú ťažšie overiteľné a nepreukazujú udržateľnosť projektu viac ako 1 rok (MU 20 študentov - na 20 notebookov, ktoré budú používať jeden rok). Plánované aktivity sú uskutočniteľné v plánovanom čase, harmonogram aktivít ako aj ich previazanosť sú nastavené správne.

Rozpočet projektu
5

Komentár k rozpočtu je veľmi stručný. Na základe údajov v projekte nie je možné objektívne posúdiť efektivitu využitia dotácie.
Aktivity v projekte sú rozdelené do dvoch základných skupín – odstránenie architektonických bariér a odstránenie informačných bariér.
Náklady súvisiace s odstránením architektonických bariér boli vykonané v spolupráci s dodávateľom zdvíhacích zariadení a dodávateľom posuvných dverí. Nedokážem však posúdiť náklady na vybudovanie novej bezbariérovej toalety v objekte na Hodžovej ulici, lebo v projekte nie sú uvedené podrobnosti o požadovaných úpravách – ak sa jedná o vytvorenie novej bezbariérovej toalety formou rekonštrukcie, boli by náklady uvedené v rozpočte projektu podhodnotené (3 000 Eur), predpokladám preto, že stavebné úpravy, potreba nových rozvodov a náklady na vybavenie bezbariérovej toalety neboli konzultované s projektantom.
Náklady súvisiace s odstránením informačných bariér súvisia s nákupom 20 notebookov v sume 40 000 Eur a s vytvorením 4 bezbariérových počítačových „ostrovčekov“ v hodnote 8 000 Eur. Náklady na vytvorenie 4 bezbariérových ostrovčekov sú nastavené reálne, ale pre účely hodnotenia efektívnosti použitia dotácie na nákup notebookov by bolo potrebné doplniť ďalšie informácie – napríklad koľko študentov so špecifickými potrebami študuje na UKF, koľko z nich študuje výtvarné odbory resp. marketingovú komunikáciu? Koľko z nich robí výskum? V projekte sa uvádza, že pomocná technológia je potrebná aj pre študentov s poruchami učenia a pozornosti, preto je otázne, či aj títo študenti potrebujú tak výkonné notebooky, ak neštudujú výtvarné odbory. Na základe akých kritérií bude študentovi poskytnutý notebook, predpokladám, že na UKF študuje viac ako 20 študentov so špecifickými potrebami. Tiež sa neuvádza, či bude do notebookov zakúpený grafický softvér (Photoshop, Autocad, Corel?), aby bolo možné využívať ich veľkú kapacitu - ako je uvedené v projekte Intel Core I7 procesor, min. 512 GB SSD. Účelnejší by bol nákup viacerých notebookov s rôznymi parametrami, aby bol uspokojený väčší počet študentov. Aj menej výkonné počítače postačujú na bežné spracovanie seminárnych, odborných a záverečných prác študentov. Potrebu nákupu výkonných notebookov tiež nepotvrdzuje ponuka vzdelávacích kurzov (ktoré budú hradené z vlastných zdrojov) – v ponuke nie sú uvedené kurzy používania grafických programov a na využívanie programov Office postačí aj menej výkonný počítač. Preto pre objektívne hodnotenie efektívnosti tejto časti dotácie by bolo potrebné doplniť viac informácii.

Hodnota projektu
16

Stanovené priority v projekte súvisia s vytvorením univerzálne prístupného akademického prostredia a všetky uvedené aktivity sú odôvodnené a potrebné. V projekte sa však neuvádza, či budú všetky aktivity zohľadňovať aj nároky študentov so zmyslovými postihnutiami. Napríklad, či bude v počítačoch nainštalovaný čítací softvér pre študentov so zrakovým postihnutím, či je v knižnici k dispozícii indukčná slučka na komunikáciu so študentom so sluchovým postihnutím? Tiež nie je uvedené, či boli úpravy vstupných priestorov konzultované s odborníkom na bezbariérové / univerzálne navrhovanie. Nie je možné pred vstupom realizovať radšej rampu miesto schodiskovej plošiny? Rampa by bola vhodnejším riešením z hľadiska univerzálnej prístupnosti pre všetkých študentov, učiteľov a prevádzkovateľov.

Záverečný komentár a odporúčania

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dlhodobo zlepšuje podmienky na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami. Celkovo hodnotím projekt ako prínosný a potrebný. Z hľadiska hodnotenia projektu je v projekte málo informácií, na základe ktorých by bolo možné posúdiť kvalitu navrhovaných riešení, ako aj efektivitu navrhovaných výdavkov. Odporúčam konzultovať navrhované riešenia s odborníkom na univerzálnu prístupnosť, aby boli investované financie čo najúčelnejšie využité pre danú cieľovú skupinu.

Celkový počet bodov
33.00

Filter

Filter