Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Názov projektu: Zabezpečenie prístupného akademického prostredia hlavného areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 203 000,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Ekonomická univerzita v Bratislave systémovo pristupuje k zvyšovaniu prístupnosti svojho prostredia, čo preukázala tak v dlhodobom zámere na roky 2015-2019, ako aj realizáciou viacerých debarierizačných úprav v období posledných štyroch rokov, vrátane inštalácie plošín pre osoby s obmedzenou mobilitou a položenia nového chodníka s vodiacimi líniami pre nevidiacich od zastávky MHD k budove univerzity.

Kvalita projektu
18

Projektový zámer Ekonomickej univerzity hodnotím ako vysoko kvalitný. Spočíva v realizácii dvoch aktivít, ktoré na jednej strane osobám s obmedzenou mobilitou výrazne uľahčia vstup a pohyb v areáli vysokej školy a zároveň nepredstavujú vysoké nároky na koordináciu napr. medzi vedeniami viacerých fakúlt. Pre aktivitu 1, debarierizáciu vstupnej rampy do budovy 1, je navyše už vypracovaná projektová dokumentácia, čo zvyšuje predpoklady pre jej včasnú úspešnú realizáciu. Z projektového zámeru iba nie je celkom zrejmé, akým spôsobom si EU ako priority určila práve uvedené aktivity - či má napríklad vypracovaný časový plán debarierizácie, alebo kritériá pre výber prioritných oblastí. Takisto projekt neobsahuje informáciu, ako došlo k situácii, že pôvodne debarierizačné opatrenie - vstupná rampa - "nespĺňa kritériá bezbariérového vstupu", a ako žiadateľ plánuje zabezpečiť, aby realizácia navrhovaných aktivít požiadavkám univerzálneho navrhovania zodpovedala (napríklad či plánuje konzultovať navrhované úpravy s odborníkmi v oblasti univerzálneho navrhovania). Napokon tiež nie je zrejmé, či EU zvažovala aj iné alternatívy bezbariérového prepojenia dvoch budov ako výstavbu nového chodníka, akým spôsobom sa študenti s telesným postihnutím dolných končatín presúvajú medzi budovami v súčasnosti, príp. či realizáciou tejto aktivity pre nich vzniká ďalšia alternatíva.

Rozpočet projektu
6

Rozpočet projektu v tejto podobe nie je dostatočne podrobný. Obsahuje sumárnu požiadavku na dotáciu pre jednotlivé aktivity, chýbajú však bližšie rámcové informácie, čo všetko a v akej cene je v požiadavke zahrnuté. Pozitívom je, že v určitej miere sa na spolufinancovaní obidvoch aktivít podieľa aj univerzita, najmä úhradou nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie.
Komentár k rozpočtu neodôvodňuje, prečo univerzita požaduje dotáciu na debarierizáciu vstupnej rampy, keď už prebieha verejné obstarávanie na túto úpravu - či ide o aktivitu, ktorú by univerzita bez dotácie v súčasnosti nemala možnosť realizovať.
Komentár k aktivite 2, vytvoreniu exteriérovej spojovacej komunikácie medzi budovami, nie je dostatočne podrobný - chýba aspoň bližšie orientačné rozčlenenie na ďalšie položky (nákup materiálu, stavebné práce...).

Hodnota projektu
20

Prínos tohto projektu z hľadiska zvyšovania prístupnosti akademického prostredia hodnotím ako veľmi vysoký. Realizácia navrhnutých aktivít prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu, k uľahčeniu pohybu študentom so špecifickými potrebami v areáli EU v Bratislave, pričom budú tieto úpravy rovnako využiteľné pre všetkých študentov, čo sa týka najmä vzniku bezbariérového spojovacieho chodníka medzi budovami.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave odporúčam podporiť, najmä vzhľadom na jeho vysoký prínos pre zvýšenie prístupnosti areálu univerzity študentom so špecifickými potrebami. Zároveň odporúčam, ak je to možné, vyzvať žiadateľa na dopracovanie rozpočtu projektu a komentára v súlade s hodnotiacim komentárom a následne rozhodnúť o výške pridelenej dotácie.

Celkový počet bodov
44.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

V súlade s dlhodobým zámerom, Ekonomická univerzita v Bratislave uvádza v priorite 9 (str. 12) cieľ: „podporovať študentské aktivity v oblasti kultúry, športu, ďalšej záujmovej činnosti a požiadaviek skupín zamestnancov a študentov so špecifickými potrebami“.

Kvalita projektu
18

Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity súvisiace s debariérizáciou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pozitívne hodnotím kvalitnú prípravu projektu, ako aj hotovú projektovú dokumentáciu, ktorá je v súčasnosti v procese schvaľovania. Návrhy realizácií úpravy vstupných priestorov vykazujú prvky univerzálneho navrhovania, zohľadnené sú nároky telesne aj zrakovo postihnutých študentov. Merateľné ukazovatele sú nastavené správne a sú overiteľné. Primerane je nastavený aj harmonogram prác. V projekte sa neuvádza, či bolo vykonané mapovanie architektonických a orientačných bariér v objektoch univerzity.

Rozpočet projektu
10

Rozpočet projektu je nastavený reálne a efektívne, vychádza z rozpočtu hotovej projektovej dokumentácie. Merateľné ukazovatele sú overiteľné.

Hodnota projektu
20

Navrhované úpravy sú opodstatnené a s ich pomocou bude dosiahnutá univerzálna prístupnosť EU v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami, čím sa naplní ustanovenie § 100 zákona o vysokých školách, ako aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer je kvalitne vypracovaný a v prípade jeho realizácie sa zlepšia podmienky na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami. Navrhované riešenia nebolo možné odborne posúdiť z hľadiska správnosti a súladu so stavebnou legislatívou, pretože nemám k dispozícii projektovú dokumentáciu. Na základe uvedených skutočností v projekte sa však domnievam, že pomocou debariérizácie vstupných priestorov bude vytvorené univerzitne prístupné prostredie. Odporúčam, aby boli obidve navrhované riešenia konzultované aj s odborníkom na Univerzálne navrhovanie.

Celkový počet bodov
48.00

Filter

Filter