Zvýšenie atraktivity a kvality vzdelávacieho prostredia Žilinskej univerzity v Žiline

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a kvality vzdelávacieho prostredia Žilinskej univerzity v Žiline

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 120 605,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Strategický cieľ, ktorým sa má dosiahnuť tento projekt je Vzdelávanie-zamerané na študenta, a to konkrétne zabezpečením kvalitného a moderného materiálneho vybavenia výučbových priestorov. Konkrétne projekt rieši modernizáciu a zvýšenie úrovne prostredia a vybavenia troch prednáškových miestnosti v budove AR (nevieme, čo tento akronym znamená), ktoré sú pre UNIZA kľúčové a najviac využívané pre vzdelávací proces všetkých fakúlt, odborných podujatí, konferencií, seminárov. Projekt takisto spadá pod čl.4, kde sa hovorí o zvýšení atraktívnosti a kvality technologického vysokoškolského prostredia s cieľom zvýšiť záujem domácich aj zahraničných študentov o štúdium na univerzite. Projekt je jednoznačne prepojený s týmito zámermi.

Kvalita projektu
25

V časti Súčasný stav sa popisuje doterajšia rekonštrukcia budovy AR, kde boli použité prostriedky z EÚ na zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie, výmena okien, výmena osvetlenia, výmena vykurovania, vzduchotechniky a rekuperácia) a vlastné zdroje na reskonštrukciu sociálnych zariadení, zväčšenie jedálne a oddychovej zóny pre študentov, debarierizácia. Jediným prvkom, ktorý nepriešiel modernizáciou je vybavenie prednáškových miestností – lavice a stoly, podlaha, didaktická a mutlimediálna technika. V budove sa nachádzajú tri prednáškové miestnosti, ktoré sa využívajú na aktivity spomenuté vyššie. Vybavenie týchto miestností je z 80-tych rokov a tak značne nevyhovujúce. Multimediálna technika bola inštalovaná pred 10 rokmi a takisto je nevyhovujúca (znížená svietivosť dataprojektorov a súbeh jedného plátna s tabuľou). Taktiež miestnosti sú neprepojiteľné napríklad na účely prezentácie z jedného zdroja do všetkých priestorov. V súčasnosti prebieha modernizácia vnútorných zdrojov len jednej z týchto prednáškových miestností z vlastných zdrojov.
Cieľový stav je modernizácia vnútorného vybavenia ostatných dvoch prednáškových miestností a investícia do didaktickej a multimediálnej tehchniky do všetkých troch. Okrem zvýšenia kapacity, modernizácia týchto miestností zatraktívni priestory UNIZA a prezentáciu univerzity pri podujatiach, ktorých sa zúčstnňuje aj verejnosť, ako napríklad Deň otvorených dverí, Detská univerzita, prijímacie pohovory a pod. V tomto duchu sú plánované dve aktivity:
• Modernizácia prednáškových miestností v budove AR
• Modernizácia didaktickej a multimediálnej techniky
Merateľný ukazovať aktivity 2 ukazuje veľký nárast kapacít (zo 175 na 525), čo je zrejme dosiahnuté prepojením týchto troch miestností, nie skutočným nárastom kapacít v jednej z nich.

Rozpočet projektu
15

Rozpočet sa javí ako finálny, keďže modernizácie jednej prednáškovej miestnosti je už v procese. Vzľadom na kapacitu miestností sa javí rozpočet primeraný, ale neuvádzajú sa náklady na jednotlivé položky.

Riadenie projektu
10

Personálne výdavky interných zamestnancov nie sú uplatnené v rámci rozpočtu, čo považujeme za prejav efektívneho využívania zdrojov.

Hodnota projektu
30

Projekt je jasne napísaný a je zrejmé, že prínost splnenia týchto aktivít má vysokú pridanú hodnotu v dosiahnutí dôstojnej prezentácie úrovne školy cez ich dominantné prednáškové miestnosti používané aj na odborné a prezentačné podujatia. Keďže modernizácia vnútorného vybavenia pre jednu miestnoť už prebieha, rozpočet bol už v podstate urobený a je dosť možné predpokladať, že by sa dosiahla efektivita vo využívaní zdrojov (nižšie ceny pri vyššom objeme prác a vybavenia), ak by sa súčasne dorobili aj ostatné dve miestnosti (ak nie efektívnosť, tak aspoň interupcia vzdelávania kvôli prácam na renovácií). Jediným problémom v projekte je, že neuvádza náklady na čiastkové aktivity pri modernizácii vnútorných priestorov, takže by bolo vhodné si vyžiadať dokumentáciu ohľadom obstarávacích nákladov, pretože ide o relatívne vysoký rozpočet. Inštaláciu nových zariadení budú vykonávať interní zamestnanci z Centra IKT, čo je sa oceňuje ako efektívne zapojenie vnútorných kapacít do tohto projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Tento projekt je veľmi sympatický práve preto, že univerzita si už svojpomocne modernizuje čo zvláda zo svojich zdrojov a je veľmi zrozumiteľné, aká je pridaná hodnota. Odporúčam financovať obe aktivity po dodatočnom predložení položiek pri obidvoch aktivitách.

Celkový počet bodov
100.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
18

Žiadosť o poskytnutie dotácie na uvedený projekt vychádza z dlhodobej koncepcie, ktorá je podporená dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity v Žiline. V súlade s čl. 4 Dlhodobého zámeru Žilinskej univerzity v Žiline na roky 2014-2020 je základným strategickým cieľom Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) jej formovanie ako modernej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie s vysokou prestížou a popredným miestom medzi slovenskými univerzitami a konkurencieschopnosťou v širšom európskom priestore. Cieľom univerzity je zatraktívniť a podporiť vzdelávací proces a tým aj jednotlivé študijné programy zabezpečením kvalitného a moderného materiálneho vybavenia výučbových priestorov. Projekt rieši modernizáciu a zvýšenie úrovne prostredia a vybavenia troch prednáškových miestností. V dobe, keď zaznamenávame exodus mladých ľudí na štúdiá do zahraničia, najmä na blízku Moravu v ČR, je aktivita univerzity zameraná na zatraktívnenie prostredia i pre študentov a pracovníkov univerzity na mieste.

Hoci v Žilinská univerzita, zvlášť jej technické fakulty (medzi nimi FRI) by určite vedeli využiť získané finančné prostriedky z tejto výzvy na rozvojové projekty sofistikovanejšie, i tento spôsob investície dobrým spôsobom prispeje k naplneniu dlhodobého zámeru univerzity.

Kvalita projektu
24

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a kvalitu vzdelávania na univerzite prostredníctvom investícií jednak do vnútorného vybavenia ostatných dvoch prednáškových miestností budovy AR a do didaktickej a multimediálnej techniky vo všetkých troch prednáškových miestnostiach. Nakoľko identickú aktivitu už univerzita realizovala pred časom z vlastných zdrojov, tieto skúsenosti a model financovania sa evidentne premietli i do spracovanie tohto projektového zámeru, ktorý je možné považovať za rutinný.

Dve aktivity projektu:
- Aktivita 1: Modernizácia prednáškových miestností v budove AR
- Aktivita 2: Modernizácia didaktickej a multimediálnej techniky
vcelku konzervatívnym spôsobom riešia obnovenie použiteľnosti kapacity ústredných prednáškových priestorov univerzity.

Projektu by sa dalo azda vytknúť, že v súčasnej modernej dobe univerzita investuje viac ako 90% žiadanej dotácie do mobiliáru, ako do využívaných digitálnych technológií. Využívanie multimédiálneho vybavenia v rôznych konfiguráciách síce umožní zabudovaný „prepínač“, avšak modernejším, hoc finančne náročnejším, by bolo integrovanie viedeokonferenčného systému alebo systémov manažmentu prednáškových miestností (zjednodušujúcich prácu prednášajúceho) s možnosťou zaznamenávať a streamovať prednášky z auly na internet, alebo naopak zdieľať prednášky z iných univerzít alebo z praxe priamo do prednáškových miestností, ktoré by tak boli k dispozícii študentom na diaľku (napríklad do národnej teleprezenčnej štruktúry). Na zváženie by tiež mohlo byť, či by dotácia nemohla byť efektívnejšie využitá na modernizáciu priestorov a zatraktívnenie vzdelávania na niektorej z fakúlt, po absolventov ktorých je na trhu najvyšší dopyt, avšak príslušná fakulta bojuje s nedostatkom uchádzačov do jej študijných programov (napr. strojnícka fakulta – oblasť automatizácie, robotizácie a inteligentného priemyslu, fakulta riadenia a informatiky – vzdelávacie sety pre študentov v oblastiach IoT, podpora programovania androidov a cloudové programovanie). Priority však sú na rozhodnutí univerzity.

Rozpočet projektu
14

Podľa vyjadrenia navrhovateľa rozpočet projektu vychádza z už zrealizovaných identických aktivít, dokonca existuje už zmluvný rámec pre verejné obstarávanie. Za nedostatok uvedeného rozpočtu predsa len považujem absenciu podrobnejšieho rozpisu položiek v oboch aktivitách tak, aby hodnotiteľ a riadiaci orgán tejto výzvy mal šancu nezávisle od iných inštitúcií posúdiť efektívne a hospodárne vynakladanie projektových prostriedkov. Univerzita tiež mohla priložiť k žiadosti zúčtovanie predchádzajúcej „identickej“ aktivity, ktorú financovala z vlastných zdrojov. Úprimný záujem univerzity o realizáciu investície v rámci tejto projektovej výzvy je aj skutočnosť, že personálne výdavky na projektové riadenie znáša univerzita z vlastných zdrojov

Riadenie projektu
10

Projektový tím je zodpovedne vytvorený a zapojenie kvestorky univerzity je prísľubom úspešnej realizácie projektu vzhľadom na povahu aktivít. Vzhľadom na rutinnú, opakujúcu sa povahu realizácie projektu po vzore predchádzajúcej realizácie je predpoklad, že projektový tím už má dostatočné skúsenosti, je vzájomne zohraný realizáciu projektu bezproblémovo a včas zvládne.

Hodnota projektu
20

Hodnotí sa pridaná hodnota projektu, teda, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa aj potenciál záväzkov, na ktoré sa viaže projekt, z pohľadu širších ako inštitucionálnych potrieb.

Bez pochybností projekt naplní existujúce a dlhodobo deklarované inštitucionálne potreby univerzity. Nakoľko však ide o investíciu do centrálnych prednáškových zariadení v budove rektorátu univerzity, zostáva stále otázka, či predsa len sofistikovaná investícia pre zvýšenie atraktívnosti vzdelávania na úrovni fakúlt, po absolventov ktorých je na trhu práce vysoký záujem, by nebol efektívnejšou alokáciou projektových prostriedkov, ako využitie pre avizované Dni otvorených dverí, Študentskú vedeckú odbornú činnosť, prijímacie pohovory, Detskú univerzitu, ERASMUS atp. Ako však uvádzam vyššie, priority sú na rozhodnutí univerzity.

Záverečný komentár a odporúčania

Zámer projektu v zásade pokračuje v dlhodobom trende udržiavať priestory Žilinskej univerzity ako modernej univerzitnej vzdelávacej inštitúcie. V tom má Žilinská univerzita veľký potenciál na oslovenie mladých ľudí pre štúdium. Odporúčal by som univerzite analyzovať objektívne, najmä však subjektívne dôvody, pre ktoré sa mladí ľudia z regiónu rozhodujú o únik na VŠ štúdium v zahraničí, často len na neďalekú Moravu v ČR a na základe toho zrealizovať (minimálne strednodobý) komunikačný projekt a projekt spolupráce so strednými školami v regióne pre zvýšenie atraktívnosti VŠ štúdií mladých ľudí zo Slovenska v prospech štúdia na tejto univerzite (do roku 2023 by na to bolo možné využiť i zdroje z OP ĽZ). Dôležitou súčasťou tejto „inovácie“ by však mala byť aj snaha zmenou personálnych vzťahov medzi univerzitnými pedagógmi a študentami vytvoriť pre mladých ľudí „priateľské“ prostredie, ktoré ich bude na štúdium na tejto univerzite priťahovať.

Celkový počet bodov
86.00

Filter

Filter