Vybudovanie modernej konferenčnej techniky

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.1. Podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov

Názov projektu: Vybudovanie modernej konferenčnej techniky

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
15

Predložený projekt reaguje na DDZ univerzity, ktorý je príjemne spracovaný. Oceňujem najmä zhodnotenie predchádzajúcich cieľov a postavenie nových na tejto báze. Každopádne, projekt smeruje k podcieľom 1.1, čiastočne aj 2.1. Projekto sa sústredí na tlmočnícku techniku dostupnú v univerzitnej konferenčnej sále, ktorá má podľa predkladateľa cez 12 rokov a trpí poruchami. Sprístupnenie obsahu vzdelávania aj cez online a real-time kanály je relevantná stratégia, na ktorej pracuje mnoho univerzít doma aj v zahraničí. Z tohto pohľadu je teda zlepšenie infraštruktúry pre prístup k obsahu vhodnou témou.

Predkladatelia uvažujú o sprístupnení obsahu pre verejnosť, avšak tu považujem za veľmi vágne odvolávať sa na verejnosť vo všeobecnosti, na tých, ktorí sú "zvedaví na dané dianie". Ocenil by som, ak by sa autor pokúsil o kvantifikovanejšie a detailnejšie vysvetlenie potenciálu účasti verejnosti - napr. smerom k zlepšovaniu štruktúry študentov, k lepšej príprave kandidátov na štúdium, pre účely marketingu, pre účely vzdialeného vzdelávania, e-learningu a podobne. Takto je aktuálny stav a ambícia na jeho zmenu dosť ťažko porovnateľný s budúcnosťou. Podobne, ak autori uvažujú o konferenciách, bolo by dobré vidieť aj súčasný stav a ambíciu v tejto oblasti - ideálne kvantifikovane...

Kvalita projektu
18

Projekt je navrhnutý do 4 fáz, čo je rozumné a zodpovedá bežným praktikám na trhu, keď sa postupuje postupne. Čo sa týka navrhovanej dĺžky aktivít, niektoré sú dosť ambiciózne - napr. návrh za 1 mesiac, ale pravdepodobne existuje nejaká príprava... Bolo by vhodné mať pre každú aktivitu merateľný ukazovateľ, ktorý by pomohol zhodnotiť, či dochádza alebo došlo k jej efektívnej realizácii. Napr. pri navrhovanom výstupe z aktivity č.1 vo forme finálneho zoznamu komponentov, by bolo vhodnejši hovoriť o architektúre či návrhu komplexného riešenia a jeho integrácie, a teda ako ukazovateľ použiť napr. dosiahnutie určitej prenosovej kapacity, kvality prenosu, podpory určitého počtu paralelných pripojení a pod. Takto viete návrh zhodnotiť, či spĺňa aj strategické ciele...

Aktivita č.3 predpokladá 3 mesiace na dodanie komponentov, čo je relatívne ambiciózne vzhľadom na verejné obstarávanie a následnú integráciu, ale dá sa. Čo sa týka ukazovateľov za aktivitu č.3 považujem za úplne nevhodné merať úspech aktivity priemerným vekom komponentov a počtom komponentov! Zlepšenie kvality a zníženie výpadkov je naopak, veľmi vhodný indikátor. Navrhol by som doplniť aj indikátor merajúci efektívnosť inštalovanej infraštruktúry, napr. vo forme počtu pripojiteľných používateľov alebo lepšej integrácie do celkovej infraštruktúry školy... tie sú čiastočne v aktivite č.4

Celkovo je idea potenciálneho riešenia a obsah samotných aktivít popísaný dosť abstraktne a možno až príliš kuso.

Rozpočet projektu
13

Projekt sa zameriava na nákup infraštruktúry do konferenčnej miestnosti typu mikrofóny, kamery, streamingový systém, strihanie videa a pod. Otázkou je samotné úložisko, knižnica dát/videí - je k dispozícii, je súčasťou projektu?

Rozpočet je vytvorený položkovo, čo umožňuje presnejšiu kontrolu. Položky zmienené v rozpočte sú uvedené v trhových cenách, pomohlo by v rámci komentárov, prípadne v popise aktivít zmieniť sa aj o odhadovaných počtoch komponentov (typu mikrofóny, licencie, streamovanie a pod.) Oceňujem hlbší popis komponentov, čo dáva ako-takú predstavu o uvažovanej architektúre riešenia.

Z hľadiska personálneho je gro rozpočtu na projektovom manažérovi, hodiny alokované na podporu zo strany účtovníka a špecialistu na verejné obstarávanie sú relatívne nízke, vzhľadom na potenciálnu komplexitu obstarávania, odpisovanie komponentov a pod. Ale akceptujem, nie je to vôbec nadsadené. Osobne mi tu trochu chýba niekto ako architekt riešenia, ten kto to zo strany budúcich používateľov vie popísať, integrovať...

Riadenie projektu
9

Sponzorom projektu je mgr. Méri, ktorý z pozície riaditeľa centra informačných služieb je vhodnou osobou na realizáciu tohto rozvojového projektu. Jeho prítomnosť zároveň zabezpečuje manažérsku pozornosť. Z hľadiska ambície a časovej náročnosti je projekt úmerne plánovaný, je realistický a je vysoko pravdepodobné, že dokáže úspešne prebehnúť.

Projektová dokumentácia nie je súčasťou podania, takže sa k jej kvalite neviem vyjadriť. Z napísaného vyplýva, že existuje príprava na tento projekt, predbežná analýza stavu a potrieb, ako aj idea o možnom riešení. To robí projekt realistickým.

Rozpočet spomína interných zamestnancov skôr v roli zaúčaných a školených, menej už v pozícii spolu-integrátorov, kde vidím mierne riziko spoliehania sa výlučne na dodávateľa. Bolo by vhodné uvažovať o internom človeku, ktorý dokáže pôsobiť ako "stavebný dozor" (povedané obrazne) - teda technicky orientovaný človek, ktorý komunikuje s dodávateľmi aj používateľmi a zároveň je odlišný od projektového manažéra. Kvôli možnosti krížovej kontroly...

Hodnota projektu
24

Projekt smeruje k zavedeniu modernej technológie na univerzitu, následne aj s potenciálom priamo do pedagogických procesov. V tomto zmysle tu je potenciál na vytvorenie pridanej hodnoty. Keďže projekt si kladie len relatívne široké ambície týkajúce sa počtu pripojených používateľov a podobne, je ťažké úplne zhodnotiť celkovú hodnotu. Odporúčal by som uviesť konkrétne scénare, ktoré univerzita s takto vybavenou miestnosťou plánuje - len útržkovito sú spomínané medzinárodné konferencie, dištančné vzdelávanie a pod. Tu by sa žiadalo viac obsahu, aby hodnota bola explicitnejšie viditeľná.

Napr. ako často je potrebné používať tlmočenia - dá sa domýšľať, že pri univerzite orientovanej na menšinu, môže byť schopnosť tlmočiť (aj) medzi jazykmi menšiny, väčšiny a prípadne hostí kľúčová, ale to by už bolo domýšľanie z mojej strany. Podobne, je tu nejaká požiadavka, očakávanie, potreba zo strany študentov pripájať sa dištančne, vracať sa do archívov prezentácií a pod? Projekt nespomína úložisko pre zachytené videá a streamy - plánuje sa využiť niečo existujúce alebo v inej fáze príde táto potreba na rad?

Celkovo je navrhovaná zmena skôr charakteru evolučného než revolučného či systémového. Má šancu zvýšiť komfort používateľov, priniesť nové prvky do interakcie so študentmi a účastníkmi konferencií.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zaujímavý a realizovateľný, má potenciál zvýšiť imidž školy a ukázať jej modernejšiu tvár. Niekoľko odporúčaní som uviedol vyššie, v sekciách jednotlivých kritérií hodnotenia.

Celkový počet bodov
79.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Dlhodobý zámer univerzity obsahuje nasledovné opatrenia, ktorých sa projekt dotýka: modernizácia výučbových priestorov takými technológiami, ktoré zefektívnia prácu učiteľa, modernizujú edukačný proces a vytvoria podmienky pre samoštúdium študentov (Cieľ 1.1), organizácia medzinárodných vedeckých konferencií (Cieľ 2.2), zabezpečenie servis, obnovu, podporu a bezproblémový chod technickej infraštruktúry informatických systémov (Cieľ 7.1) a zabezpečenie flexibility, bezpečnosti a stability vlastných informačných systémov (Cieľ 7.1). Navrhované aktivity sú relevantné z hľadiska definície DZ.

Kvalita projektu
20

Projekt sa orientuje na zabezpečenie novej multifunkčnej konferenčnej techniky v konferenčnej sále univerzity. Bude k dispozícii pri medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách, slávnostných podujatiach, akademických obradoch a iných. Budú sa dať nahrávať prednášky, prípadne online streaming udalostí. Projekt konštatuje, že by sa v nej mohli konať aj prednášky v rámci dištančného vzdelávania, ale nedozvedáme sa, či už také prednášky prebiehajú, alebo ak neprebiehajú, tak či absencia vybavenia je dôvod.
Súčasný stav popisuje výpadky dvanásťročnej techniky. Ďalej sa konštatuje, že univerzita nemá techniku na sprístupnenie podujatí cez online streaming (citácia: „Online prístup by bol veľmi užitočný pre tých, ktorí by sa radi zúčastnili daného podujatia alebo jej časti, sú zvedaví na dané dianie, ale kvôli iným starostiam alebo geografickej vzdialenosti nemôžu byť fyzicky prítomní“) Univerzita nemá technické vybavenie ani na vyhotovenie záznamov z podujatí.
Ďalej sa v projekte priznáva, že v prvej fáze aktivity sa ešte len finalizuju plány, t.j. zoznam technických komponentov a dodávateľských služieb na obstaranie.
Merateľné ukazovatele obsahujú aj konkrétne ukazovatele zlepšenia kvality, ako napríklad priemerný počet výpadku tlmočeného signálu, rozšírenie kapacity účastníkov telekonferencie, počet osôb ktoré môžu z konferenčného centra sledovať udalosť v konferenčnej sále (zvýšenie kapacity z 300 na 800, to je asi spočítaná kapacita obidvoch miestností po ich prepojení).

Rozpočet projektu
10

Viď nižšie.

Riadenie projektu
5

Viď nižšie.

Hodnota projektu
15

Projekt má nasledovné nedostatky: nie je jasné, ako sa zostavil rozpočet, keď prvá aktivita má v popise definovať, čo je potrebné pre modernizáciu. Ale zrejme ide o odhad, v komentári sa tvrdí, že robili predbežný prieskum trhu. Oveľa závažnejším nedostatkom je absencia popisu frekvencie udalostí, ktorých kvalita by mala narásť po realizácii tohto projektu. Koľko medzinárodných konferencií sa ročne koná? Koľko iných akademických udalostí? Ako sa zisťovali počty potenciálnych účastníkov, ktorí sa chceli no nemohli zúčastniť a radi by využili online streaming? Prečo nestačí len záznam z podujatia? V akej fáze sú rozpracovné plány dištančného vzdelávania, ktoré môže využiť novú techniku? Merateľné ukazovatele sa zdajú byť nadhodnotené: kapacita najväčšej miestnosti, ktorá je vybavená vhodnou technikou stúpne z 20 na 300 (mala sa obnovovať technika v konferenčnej sále, toto je veľká nezrovnalosť). Rozpočet neobsahuje mzdy, ale komentár áno, usudzujem, že rozpočet nie je finálny.

Záverečný komentár a odporúčania

Odporúčam nefinancovať pre veľa nezrovnalostí v popise projektu a nedostatku informácií pre posúdenie pridanej hodnoty realizácie projektu (prípadne doplniť) .

Celkový počet bodov
70.00

Filter

Filter