Vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ v Košiciach

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Názov projektu: Vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ v Košiciach

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 185 700,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Dlhodobý zámer podporovať prístupnosť akademického prostredia pre študentov so Špecifickými potrebami je v žiadosti UPJŠ preukázaný veľmi presvedčivo - tak v dokumentoch univerzity, ako aj v činnosti Univerzitného poradenského centra, ktorá okrem iného zahŕňala mapovanie a odstraňovanie architektonických bariér v priestoroch univerzity v období posledných piatich rokov.

Kvalita projektu
19

UPJŠ predložila vysoko kvalitný projektový zámer, v ktorom popisuje svoje doterajšie aktivity v oblasti debarierizácie, limity, ktorým v tomto procese čelí (napr. veľký počet budov, či status objektu ako národnej kultúrnej pamiatky), aktuálne prioritné potreby premietnuté do šiestich aktivít.vo svojej žiadosti takisto popisuje kritériá, na základe ktorých boli navrhnuté jednotlivé projektové aktivity, vrátane časového hľadiska tak, aby boli uskutočniteľné v stanovenom období realizácie projektu, aj keď žiadosť neobsahuje podrobnejší časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít. Nie je zrejmé, či má žiadateľ napr. pre aktivitu 1 už vypracovanú projektovú dokumentáciu, alebo ako sa zabezpečí eliminácia negatívneho vplyvu plánovaných stavebných úprav na bežný chod vyučovania.

Rozpočet projektu
8

UPJŠ vo svojej žiadosti preukázala opodstatnenosť realizácie všetkých navrhovaných aktivít a navrhnutý rozpočet je im zodpovedajúci.
Napriek tomu vzhľadom na celkový objem požadovaných prostriedkov všetkými žiadateľmi odporúčam prioritne podporiť nasledujúce aktivity predloženého projektového zámeru:
1 - modernizácia výťahov má pozitívny dopad na širokú skupinu návštevníkov univerzity;
2.1 a 2.3 - pričom v jednom z uvedených prípadov ide o doposiaľ neriešenú situáciu;
3 - výstavba nájazdových rámp je univerzálnym riešením aj pre širšiu skupinu návštevníkov univerzity;
6 - bezbariérová toaleta.

Realizáciu ostatných aktivít odporúčam presunúť / podporiť z iných zdrojov.
Nákup schodolezov (aktivita 4) neodporúčam realizovať z dôvodu, že, ako sa uvádza v žiadosti, ide skôr o dočasné riešenie. Navyše by sa realizáciou aktivity 2.1 mohol uvoľniť jeden schodolez pre niektorý z navrhnutých objektov?
Aktivitu 5 neodporúčam v tomto projekte prioritne podporiť z dôvodu, že UPJŠ v súčasnosti disponuje aspoň sčasti prístupnými izbami v študentských domovoch - s realizáciou tejto aktivity súvisí aj aktivita 2.2, ktorú rovnako neodporúčam prioritne podporiť.
Podľa tohto návrhu podporených aktivít by výška dotácie predstavovala ca 152 300 eur.

Hodnota projektu
18

Pozitívom predkladaného projektu je najmä skutočnosť, že viaceré z navrhovaných aktivít, napr. modernizácia výťahov, majú potenciál pozitívneho dopadu nielen pre študentov so špecifickými potrebami, ale pre všetkých študentov, zamestnancov, návštevníkov univerzity. Okrem toho sú navrhnuté v kontexte systémového prístupu a vlastnej zaangažovanosti UPJŠ na vytváraní prístupného akademického prostredia.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer UPJŠ odporúčam podporiť. Zároveň odporúčam prioritne podporiť aktivity 1, 2 a 6, v súlade s hodnotiacim komentárom k rozpočtu.

Celkový počet bodov
45.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Predkladaný projekt nadväzuje na strategické ciele z Dlhodobého zámeru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016 až 2021, kde sa uvádza na str. 9, že univerzita bude “pokračovať v poskytovaní špeciálnych služieb pre všetkých študentov, a teda aj študentov so špecifickými potrebami v oblastiach napr. právneho, psychologického, sociálneho poradenstva s podporou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) a rozvinúť kariérové poradenstvo...”

Kvalita projektu
14

Univerzitného poradenské centrum UNIPOC mapuje bariéry prostredia na univerzite od roku 2013 a systematicky pracuje aj na skvalitňovaní prostredia a života na univerzite pre všetkých študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. V časti “Súčasný stav” sú podrobne opísané podmienky prístupnosti na jednotlivých fakultách, ako aj pomenované nedostatky z hľadiska univerzálnej prístupnosti, z čoho usudzujem, že bol vykonaný monitoring univerzálnej prístupnosti.
V projekte si autori stanovili ambiciózne priority, ktoré bude možné so stanoveným rozpočtom dosť ťažké naplniť. Ako podhodnotené považujem najmä náklady na modernizáciu 3 výťahov. Z pohľadu univerzálnej prístupnosti hodnotím tiež ako problematické zakúpenie 4 schodolezov, ktoré nie sú stavebným riešením, možno ich považovať len za dočasné a málo praktické riešenie. Schodolez nedokáže imobilný študent používať samostatne, vyžaduje pomoc obslužného personálu.
V projekte nie sú uvedené podrobnosti týkajúce sa požadovaných úprav. Moje stanovisko teda vyplýva z neznalosti skutkového stavu a podrobností jednotlivých riešení.

Rozpočet projektu
5

Rozpočet považujem za mierne podhodnotený. Na základe neúplných údajov z projektu nedokážem zhodnotiť výšku reálnych nákladov na modernizáciu 3 výťahov. Ako sa uvádza, niektoré výťahy si vyžadujú “rozšírenie”, neviem preto posúdiť, či bude potrebné vykonať aj stavebné úpravy na rozšírenie šachty výťahu, alebo sa zakúpi len nová kabína výťahu. Tiež nie je uvedené, koľko podlaží bude výťah prekonávať, lebo cena súvisí aj s počtom nových posuvných dverí výťahu. Tiež nie je uvedené, či boli ceny nastavené na základe prieskumu trhu, alebo či boli úpravy konzultované s odborníkom na výťahy. Ostatné uvádzané hodnoty sú v rozpočte nastavené primerane, ak sa nejedná o rozsiahle stavebné úpravy (napr. na vytvorenie bezbariérovej izby a kúpeľne, toalety a pod.).

Hodnota projektu
18

Navrhované opatrenia sú opodstatnené, pomocou navrhovaných úprav bude dosiahnutá univerzálna prístupnosť viacerých priestorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študentov so špecifickými potrebami, čím sa naplní ustanovenie § 100 zákona o vysokých školách, ako aj požiadavky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na základe údajov v projekte nedokážem však reálne zhodnotiť, či je rozpočet nastavený správne – podľa môjho názoru je podhodnotený.

Záverečný komentár a odporúčania

Navrhované početné opatrenia na zabezpečenie prístupnosti viacerých priestorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výrazne zlepšia podmienky na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami. Odporúčam, aby bol zvážený nákup schodolezov v budovách fakúlt, ktoré sú Národnou kultúrnou pamiatkou. Aj v pamiatkovo chránených objektoch je možné realizovať schodiskové plošiny, ktoré považujem za vhodnejšie riešenie ako schodolezy a ich realizácia nemusí byť časovo náročná. Tiež odporúčam, aby boli tieto riešenia konzultované s odborníkom na univerzálnu prístupnosť.

Celkový počet bodov
37.00

Filter

Filter