Šport ako súčasť inklúzie študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí

Základné informácie

Tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Názov projektu: Šport ako súčasť inklúzie študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 97 799,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Katolícka univerzita v Ružomberku vo svojej žiadosti o dotáciu preukázala, že súčasťou jej dlhodobého zámeru je aj zvyšovanie prístupnosti akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami. Niektoré projekty v tomto smere boli na KU realizované už v období 2007-2013, následne bolo takisto zriadené poradenské centrum, ktoré sa okrem iného špecializuje aj na poskytovanie podporných služieb pre študentov so ŠP. Vybudovanie bezbariérového športoviska ako hlavná navrhovaná aktivita projektu je ďalším z cieľov univerzity v tejto oblasti.

Kvalita projektu
18

Projektový zámer predložený Katolíckou univerzitou v Ružomberku hodnotím ako vysoko kvalitný a inovatívny. Na rozdiel od ostatných predložených žiadostí sa síce primárne nezameriava na znižovanie či odstraňovanie existujúcich bariér pre študentov so špecifickými potrebami, ale na rozšírenie ponuky služieb pre týchto študentov výstavbou multifunkčného športoviska.
K uskutočniteľnosti tohto cieľa môže prispieť fakt, že jednotlivé projektové aktivity nie sú priestorovo ani vecne rozptýlené do viacerých objektov či fakúlt, všetky navrhované úpravy sa týkajú areálu univerzitného kampusu. Výstavba zatiaľ nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu, čo však na druhej strane nebolo podmienkou predloženia žiadosti.
Projektový zámer obsahuje pomerne podrobný popis technických parametrov športoviska a rehabilitačnej zóny, vrátane materiálov, ktoré majú byť pri výstavbe použité. Je menej podrobný v otázke, akým spôsobom budú môcť využiť športovisko napríklad študenti s telesným postihnutím dolných končatín - či navrhovaný plán umožňuje hru volejbalu na vozíku a pod.

Rozpočet projektu
9

Pozitívne hodnotím podrobné rozpracovanie jednotlivých položiek rozpočtu a komentárov k nim.
K vhodnosti výberu navrhovaných materiálov a efektívnosti ich nacenenia nemám dostatočnú odbornosť sa vyjadriť.

Hodnota projektu
20

Realizácia projektového zámeru KU v Ružomberku by mala z hľadiska univerzálne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami vysokú pridanú hodnotu. KU ako pomerne nová univerzita nie je na rozdiel od mnohých iných vysokých škôl na Slovensku vystavená silnej potrebe odstraňovania architektonických bariér pre umožnenie základnej prístupnosti prostredia, spojených napríklad s prestavbou vstupov do budovy, či rekonštrukciou výťahov. Napriek tomu preukázala záujem rozvíjať inkluzívne akademické prostredie aj pri podpore voľnočasových aktivít študentov. Predložený projekt môže byť dobrým príkladom toho, ako možno chápať prístupnosť vysokoškolského prostredia a najmä univerzálne navrhovanie v širšom slova zmysle.

Záverečný komentár a odporúčania

Projektový zámer predložený Katolíckou univerzitou v Ružomberku odporúčam podporiť.
Na tomto projekte veľmi oceňujem jeho inovatívnosť - spomedzi všetkých predložených žiadostí sa ako jediný zameriava na sprístupnenie voľnočasových aktivít pre študentov so špecifickými potrebami a to v kontexte univerzálneho navrhovania tak, aby bolo nové športovisko využiteľné pre všetkých študentov. Voľnočasové aktivity predstavujú dôležitú súčasť študentského života, možnosť psychohygieny, socializácie.
Napriek tomu z projektového zámeru nie je celkom zrejmé, na ktoré skupiny študentov so špecifickými potrebami sa zameriava - či sú potrebné / plánované nejaké úpravy tak, aby sa napr. do hry volejbalu mohli zapojiť študenti na vozíku; ktoré z prvkov športoviska budú najviac využiteľné pre študentov so zrakovým postihnutím a vďaka akým úpravám a pod. Tieto dve skupiny študentov potrebujú z hľadiska fyzickej prístupnosti na športovisku zrejme najviac úprav. Rovnako majú vytvorené niektoré vlastné športové disciplíny, napr. boccia či show-down. Bude možné využiť plánované športovisko aj pre tieto aktivity?
Preto Katolíckej univerzite ako žiadateľovi veľmi odporúčam konzultovať navrhnuté riešenie športoviska s niektorou z organizácií športovcov so zdravotným postihnutím (napr. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov), aby sa tým zabezpečilo, resp. overilo, že osobám s telesným postihnutím bude prístupný nielen vstup do areálu, ale aj celé športovisko, napr. pre hru tenisu či volejbalu na vozíku. Prípadne odporúčam zaviazať Katolícku univerzitu, že v prípade poskytnutia dotácie takú konzultáciu uskutoční.

Celkový počet bodov
47.00

Hodnotenie 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
1

Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023 uvádza v časti 5 PODPORNÉ PROCESY, 5.1 Posilnenie vzdelávacích činností univerzity, kde sú uvedené aj nasledovné ciele (str. 28): “Prehlbovať a skvalitňovať systém pomoci študentom so špecifickými potrebami a naďalej podporovať študentov so špecifickými potrebami”.

Kvalita projektu
15

KU v Ružomberku a jej Poradenské centrum KU, ktoré bolo zriadené v roku 2013, sa systematicky usiluje zlepšiť podmienky na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami. V projekte sa neuvádza, či bolo vykonané monitorovanie prístupnosti priestorov univerzity. Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity súvisiace s odstraňovaním architektonických bariér. Týmto projektom má KU zámer vytvoriť priestory na športovanie študentov so špecifickými potrebami, vytvoriť voľnočasovú zónu na rehabilitačné aktivity a na posilňovacie cvičenia, príručný sklad na športové pomôcky a vyhradené parkovacie miesta. V rámci projektu bude spracovaná projektová dokumentácia z vlastných zdrojov univerzity. Prístupové miesta na ihrisko a na voľnočasovú zónu budú bezbariérové a napojené na existujúci internát. V projekte sa však neuvádza, či sú k dispozícii aj bezbariérové šatne a hygiena pre športovcov. Tiež sa neuvádza, či bude vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím na prístupovom chodníku a z parkoviska v súlade s princípmi univerzálne prístupného prostredia. Rovnako nie je uvedené, či sa vykonajú aj úpravy v súlade s nárokmi študentov so zmyslovými postihnutiami, či budú môcť vykonávať športy napr. aj nevidiaci športovci. Merateľné ukazovatele sú nastavené správne tak, aby boli výstupy overiteľné. Harmonogram projektu je nastavený reálne.

Rozpočet projektu
7

Rozpočet projektu je spracovaný pomerne podrobne, vymenované sú mnohé položky a podrobnosti projektu. Stanovené ceny prác a produktov sú reálne nastavené. V projekte sa uvádza, že náklady na tvorbu projektovej dokumentácie budú hradené z vlastných zdrojov univerzity. Je však potrebné posúdiť, či položky - Vybavenie športoviska Ihrisko (18 757,80 €), kde sú uvedené náklady napríklad na sadu na tenis, sadu na volejbal, bránky na malý futbal, možno považovať za kapitálové výdavky. V rozpočte nie sú uvedené ceny za tieto predmety, ani nie je uvedené, či bola cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Hodnota projektu
18

Šport je veľmi dôležitou súčasťou kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, pretože má vplyv na zlepšenie kondície, zdravia, psychiky a je tiež vhodným nástrojom na začlenenie študentov so špecifickými potrebami do života komunity. V projekte sa žiaľ neuvádza, či budú športoviská a rekreačná zóna vhodné aj pre študentov so zmyslovými postihnutiami. Tiež sa neuvádza, či majú študenti k dispozícii bezbariérové šatne a hygienu. Projekt je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na základe ktorého majú tieto osoby právo participovať na všetkých aktivitách univerzity.

Záverečný komentár a odporúčania

Katolícka univerzita v Ružomberku sa systematicky a dlhodobo venuje podpore študentov so špecifickými potrebami. Dôkazom je aj zvyšujúci sa záujem študentov so ŠP o štúdium na tejto univerzite. Na základe projektu nedokážem posúdiť, či sú pripravované športové aktivity vhodné aj pre študentov so zmyslovým postihnutím. Na základe údajov v projekte tiež nedokážem posúdiť, či nákup športových pomôcok možno považovať za kapitálový výdavok. Odporúčam, aby boli možnosti športovania a prípadný nákup pomôcok pre slabozrakých športovcov konzultovaný aj so Slovenskou asociáciou nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Univerzálnu prístupnosť športoviska a rekreačnej zóny odporúčam konzultovať s odborníkom na univerzálne navrhovanie.

Celkový počet bodov
40.00

Filter

Filter