Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom internacionalizácie

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom internacionalizácie

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
8

Aktivity projektu majú zvýšiť počet ŠP v cudzích jazykoch, zvýšiť počet zahraničných študentov, pretože počet zahraničných študentov má klesajúcu tendenciu, posilniť on-line vzdelávanie, podporiť zručnosti doktorandov v oblasti medzinárodných projektov a výskumu a zlepšiť jazykové kompetencie pedagogických a administratívnych pracovníkov. Navrhované aktivity sú v súlade s cieľom výzvy.

Systémovosť
8

Plánované aktivity môžu prispieť k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Vytvorenie 3 nových ŠP v anglickom jazyku, e-learningové kurzy, jazykové kurzy angličtiny pre pedagógov s odborným zameraním, vzdelávanie doktorndov zamerané na získanie skúseností do zapájania sa do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu a podporné aktivity na zvýšenie počtu zahraničných študentov v bilingválnej forme určite prispejú k zvýšeniu kvality vo vzdelávaní.

Konzistentnosť
7

Plánované aktivity korešpondujú s dlhodobým zámerom univerzity, univerzita chce opätovne získať ECTS Label a DS Label, prejsť kompletnou akreditáciou, otvárať sa európskemu a mimoerópskemu akademickému priestoru, zvýšiť počet zahraničných študentov ap.

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

Aktivity a očakávané výsledky sú primerane časovo naplánované. Pri tvorbe 3 nových ŠP v cudzom jazyku predpokladajú podanie žiadosti o akreditáciu v druhom projektovom roku, do vzdelávania doktorandov budú prizvaní všetci doktorandi, zvýšiť počty zahraničných študentov sa pokúsia získať zahraničných študentov z prostredia zahraničných Slovákov, v rámci on-line vzdelávania plánujú v prvom polroku 2018 nainštalovať LMS Moodle, pre pedagogických a administratívnych pracovníkov pripravia jazykové kurzy.

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

Merateľné ukazovatele sú primerané plánovaným aktivitám. Aktivita zameraná na jazykové kurzy pre pedagógov v troch skupinách so špecifickým zameraním, čo je určite prínosom pre internacionalizáciu, ale organizovať kurzy z projektových peňazí po vyše 25 rokoch otvorenia sa svetu pre administratívnych pracovníkov (študijné odd., odd. pre vedu a výskum, knižnica) v dvoch skupinách po 10 pracovníkov navrhujem zvážiť.

Rozpočet
6.00

Finančné prostriedky na aktivity sú v princípe reálne, zarazilo ma, že jazykové kurzy pre administratívnych pracovníkov sú cenovo nákladnejšie ako JK odborné pre pedagógov. Ďalej počet administratívnych pracovníkov a koordinátorov v roku 2017 je 7, v roku 2018 už 19, v roku 2019 je koordinátorov a admin. pracovníkov 18. Treba zvážiť počet účtovníkov a personalistov zapojených do projektu. V personálnej matici sú uvedení len1 finančný manažér, 1 hlavný účtovník a 1 personalista. Možno existuje jednoduché vysvetlenie, ale v komentári rozpočtu som to nenašla.

Manažment projektu
5

Aktivity projektu koordinuje hlavný projektový manžér v spolupráci s koordinátormi aktivít projektu. Všetky plánované aktivity vykonávajú zamestnanci univerzity plus 9 zahraničných expertov v rozsahu 84 hodín. Plánované aktivity sú integrované do bežnej činnosti školy. Po skončení projektu z predloženého materiálu nevyplývajú zásadné systémové zmeny.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
4

Z pohľadu udržateľnosti aktivít dosiahnutých v projekte po ukončení projektu žiadateľ neuvádza konkrétnu predstavu, ako budú aktivity ďalej pokračovať a z čoho budú financované.

Záverečný komentár a odporúčania

Nepochybne finančné prostriedky plánované v projekte pomôžu univerzite zlepšiť kvalitu vzdelávania a prispejú k internacionalizácii vzdelávania na škole.

Celkový počet bodov
76.50

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
5

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
5

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
4

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
4

-

Rozpočet
5.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

-

Záverečný komentár a odporúčania

Zvýšenie počtu študijných programov v cudzích jazykoch – nie je jasné, v akých odboroch, ani s akým konkrétnym očakávaním. Zároveň nie je jasné, prečo práve na 3. stupni (z ekonomického hľadiska to nie je najlepšie riešenie, keďže doktorandské štúdium zvykne byť najdrahšie, čo sa týka nákladov, a teda je otázka atraktivity). V cieli 1 pritom argumentujú, že vytvárajú štud.program v anglickom jazyku, pričom ponuky študijných programov v bilingválnej forme považujú za kľúčové – tak nie je jasné, či ide o bilingválne programy (slovensko-anglické), alebo výlučne anglické.

Navrhovaná podpora rozvoja zručností doktorandov potrebných na ich zapájanie do medzinárodného výskumu má síce za cieľ internacionalizáciu potenciálnych výstupov, ide však o realizáciu aktivít, kde je ťažké určiť, do akej miery je internacionalizácia aj pridanou hodnotou pre realizáciu – v projekte sa uvádza pozvanie 2 expertov na výučbu v rámci seminára, ale nie je jasné, na akú tému, na ako dlho, ani s akým očakávaním. Samotný seminár v trvaní 2 dní, a to jednorazovo organizovaný, nemá veľmi potenciál systémovej zmeny (v udržateľnosti nie je zmienka o tom, ako sa plánuje nejaké pokračovanie).

Podporné aktivity na zvýšenie počtu zahraničných študentov – aktivita sa zameriava na propagáciu štúdia v slovenských komunitách (otázkou je, či takéto zacielenie reálne zvýši počet zahraničných študentov, keďže mnoho z týchto potenciálnych študentov majú status zahraničného Slováka a vedia o možnostiach štúdia na Slovensku, čiže je to skôr voľba jednoduchšej cesty, avšak s veľmi neistým výsledkom; bolo by vhodnejšie zamerať sa na menej „vyčerpané“ lokality).Druhá časť aktivít v rámci tejto aktivity je z pohľadu internacionalizácie oveľa zaujímavejšia, aj keď spoločenské aktivity slovenských a zahraničných študentov primárne neslúžia na zvýšenie počtu zahraničných študentov, ale umožňujú jednoduchšiu socio-kultúrnu orientáciu a lepšiu integráciu cudzincov, a poskytujú slovenským študentom aj mimo mobility spoznávať iné kultúry.

Pri aktivite o on-line vzdelávaní nie je zrejmé, akí zahraniční odborníci, odkiaľ, s akými skúsenosťami (aspoň typovovo) sa plánujú, ako ich vyberú a pod. Odhliadnuc od toho sa zdá, že aktivita bude prebiehať „internacionálne“, a potenciálny dopad aktivity môže byť tiež medzinárodný, ak budú kurzy v rámci Moodle dostupné aj v cudzom jazyku (sprístupnením cudzojazyčných kurzov v angličtine pre verejnosť na bezplatnej báze môže zvýšiť povedomie o univerzite, a teda zlepšiť renomé a potenciálne aj zvýšiť záujem o štúdium na nej – o týchto dopadoch a plánoch však projekt explicitne nehovorí). Z pohľadu udržateľnosti je len otázne, či je zavedenie Moodle dostatočne premyslené, aby sa nestalo to, čo v minulosti danej univerzity, že bolo investované do systému, ktorý sa časom ukázal ako nie vhodný pre potreby školy (teda je otázka samotnej efektívnosti – chýba porovnanie finančných dopadov medzi udržiavaním už vytvoreného systému a investíciou do nového systému).

Jazykové vzdelávanie pedagogických a administratívnych zamestnancov je síce dôležité z pohľadu potenciálneho rozvoja medzinárodných aktivít na pôde univerzity, avšak pri podobe, v akej ho predstavila vysoká škola, je otázna efektivita vynaložených prostriedkov. Podľa opisu ide o 3-ročnú investíciu, jednorazovú, bez plánovania sprievodnej systémovej zmeny. Aká je udržateľnosť tejto aktivity??? V časti udržateľnosť nie je uvedené nič, čo by sa týkalo napr. pokračovania takéhoto vzdelávania. V cieľoch sa nehovorí ani nič o tom, že by univerzita chcela zmeniť podmienky pre prijímanie zamestnancov tak, aby každý zamestnanec na vytypovaných úrovniach mal už pri nástupe istú úroveň jazyka, a teda týmito kurzami by sa napr. dala šanca ľuďom zvýšiť si kvalifikáciu, aby mohli ostať pracovať na pozíciách. Resp. aký je teda širší cieľ tejto aktivity v súvislosti s možnosťou reálnej systémovej zmeny a teda aká je tá vizualizovaná systémová zmena a jej udržateľnosť?

Máloktoré z plánovaných výstupov majú potenciál opakovaného použitia, sú jednorazové, a teda s dopadom na udržateľnosť málo relevantné. Ukazovatele nie sú jednoznačné, teda nie je často jasné, čo vyjadrujú (jeden príklad za všetky: merateľný ukazovateľ: vzdelávanie pre manažérov a administratívnych pracovníkov elektronického vzdelávania – počet v 2019 je 1, ale podľa opisu ani názvu ukazovateľa nie je jasné, čo to je ten jeden kus, čoho? je to počet expertov? je to počet zrealizovaných kurzov/workshopov? je to počet účastníkov? Čo vlastne sa kvantitatívne sleduje a bude schopné vykázať?).

O reálnosti manažmentu mám mierne pochybnosti. V personálnej matici sú konkrétne pozície na X predmetov, akoby bolo už jasné, o aký študijný program pôjde, ale pritom v projekte je to len vágne formulované.

Celkový počet bodov
56.00

Hodnotenie 3

Pridaná hodnota
5

;

Systémovosť
6

;

Konzistentnosť
7

;

Kvalita projektu a jeho aktivít
6

;

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

;

Rozpočet
5.00

;

Manažment projektu
7

;

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

;

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má potenciál vytvoriť niekoľko cudzojazyčných doktorandských programov. Časť projektu sa tak orientuje na tretí stupeň, ale súčasne uvažuje o PR aktivitách, ktoré sa skôr hodia na nižší stupeň vzdelávania. V tomto prípade naopak sa predpokladá schopnosť uchádzačov na ovláadnie slovenčiny. Rozsah jazykového vzdelávania pre učiteľov a administratívu nie je jasná, je otázna potreba širokého záberu, ak reálne nebudú usktuočňované programy výlučne v cudzom jazyku. Koncept e-learningových kurzov nie je v kontexte internacionalizácie vysvetlený, ani potreba zapojenia zahraničných expertov na zaškolenie. Kalkulácia rozpočtu na preklady, nákup licencií, či vydávanie materiálov sú otázne. Ak škola ide investovať do digitálnych zdrojov, na čo je potrebné vydávať učebné texty papierovo.

Celkový počet bodov
72.00

Filter

Filter