Zvýšenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre prostredníctvom internacionalizácie (INTER-EDU)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre prostredníctvom internacionalizácie (INTER-EDU)

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
10

Univerzita ponúka v súčasnosti 12 ŠP v AJ, ako prvá na Slovensku získala už v roku 2010 ECTS Label, ktorý obhájila aj v roku 2013, má ocenenie Dioploma Supplement Label a za kvalitnú organizáciu mobilit študentov a pedagógov získala značku Kvalita Erasmus mobility 2012. Fakulty postupne vytvárajú podmienky na realizáciu spoločných ŠP. SPU organizuje už niekoľko rokov intenzívne programy pre svojich a zahraničných študentov. Toto je východisko pre ďalšie využívnie internacionalizácie pre zvyšovanie kvality vo vzdelávaní.

Systémovosť
10

Projekt je celouniverzitný, do ktorého sú zapojené všetky fakulty. Zameriava sa na inováciu existujúcich ŠP v AJ a vytvorenie nových ŠP v AJ. Fakulta ekonomiky a manažmentu chce inovovať ŠP dvojitých diplomov sso spolupracujúcou univerzitou v Londýne, v pilotnom roku overovania je program dvojitých diplomov s univerzitou v Krakove, na ktorý nadväzuje program dvojitých diplomov s partnerskou Lousiana State Uni v USA. Fakulta agrobiológie navrhuje nový spoločný medzinárodný ŠP v spolupráci s Krakovom. Fakulta biotechnológie má dobré predpoklady pripraviť nový ŠP pre všetky 3 stupne vzdelávania v AJ. Technická fakulta pripravuje nový ŠP s univerzitou v Českých Budejoviciach. Fakulta záhradníctva chce vytvoriť nový spoločný ŠP v slovenskom a AJ v spolupráci s ČZU Praha. Fakulta európskych štúdií chce inovovať dva ŠP. Všetky púlánované aktivity pripsejú k systémovým zmenám na univerzite.

Konzistentnosť
10

Plánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom školy, nadväzujú na existujúce aktivity a výsledky internacionalizácie vzdelávania, vychádza zo skúseností s existujúcich 12 ŠP v AJ. Každá fakulta bude pripravovať minimálne jeden nový ŠP v AJ, resp. inovovať existujúce ŠP v spolupráci so svojimi spolupracujúcimi zahraničnými partnermi.

Kvalita projektu a jeho aktivít
10

Jednotlivé aktivity časovo na seba nadväzujú, pre každú aktivitu je naplánovaný jasný časový harmonogram. Pre plánované aktivity majú už potvrdených zahraničných partnerov na všetkých zapojených fakultách, je predpoklad, že všetky stanovené úlohy budú splnené v priebehu projektového obdobia a podľa plánovaného harmonogramu.

Merateľné ukazovatele a výstupy
10

V projekte uvádzajú 3 merateľné ukazovatele, ktoré sú rozdelené podľa typu ŠP.
Výstupy sú stanovené pre každú aktivitu zvlášť, v rámci aktivít plánujú inovovať, resp. pripraviť 12 ŠP v AJ: jeden nový ŠP , 6 nových spoločných ŠP a 5 inovovaných ŠP
Vo výstupoch sú dohody o spolupráci (10), študijné plány (13), informačné listy (96), sylaby (96) a učebné texty a moderné didaktické pomôcky (56).

Rozpočet
10.00

Rozpočet je urobený za každú plánovanú aktivitu osobitne, výdavky sú zdôvodnené a prehľadné.

Manažment projektu
10

Pre projekt bol vytvorený riadiaci tím, koordináciu projektu (projektové a finančné riadeie) budú zabezpečovať zamestnaci univerzity. Do projektu je zapojených 137 osôb vrátane zahraničných expertov. Odborné aktivity budú zabezpečovať odborníci univerzity a zahraniční partneri, metodológiu aktivít garantujú profesori, docenti a odborníci v danej oblasti.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
9

Na aktivity v rámci projektu bude nadväzovať prijímanie študentov na spoločné študijné programy, spoločná výučba študentov s partnerskými inštitúciami zvýši kvalitu vzdelávania, budú pripravené akreditačné spisy pre akreditáciu spoločných ŠP.

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivity projektu vychádzajú s existujúcich skúseností, je vysokopravdepodobné, že univerzita dosiahne všetky plíánované výsledky a bude av po skončení projektového obdobia pokračovať v rozbehnutých aktivitách, ktoré zvýšia kvalitu vzdelávania slovenských aj zahraničných študentov na všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Celkový počet bodov
118.50

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
6

-

Systémovosť
6

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

-

Rozpočet
5.00

-

Manažment projektu
6

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
4

-

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt v podstate pozostáva len z prípravy nových alebo inovácie existujúcich programov, a to buď v spolupráci so zahraničnými školami a/alebo za účasti zahraničných expertov. Je na škodu projektu, že okrem inovácie programov sa škola nevenuje v projekte aj systematickej propagácii s cieľom zvýšenia povedomia o daných programoch, keďže aktuálne nemá vysoké počty zahraničných študentov (UIPS 2015: len 134, teda 1,6 % študentov vo všetkých stupňoch a formách bolo s občianstvom mimo SR, pričom v danom čase poskytovala 20 študijných programov v cudzom jazyku – publikácia SAIA s informáciami poskytnutými vysokými školami).

Udržateľnosť niektorých aktivít, ktoré sú základným kameňom internacionalizácie (teda pôsobenie zahraničných pedagógov v rámci vytvorených programov) nie je zaručené (nie je jasné, či v tom nasadení bude škola pokračovať, či plánuje na to vlastné zdroje a pod.).

Celkový počet bodov
74.00

Hodnotenie 3

Pridaná hodnota
10

Cieľom projektu je vytvorenie nových, či inovácia existujúcich spoločných študijných programoch, prípadne programu v cudzom jazyku.

Systémovosť
7

Zavedenie nových programov vytvára predpoklad systémovej spolupráce. nie je zrejmý rozsah, koľko študentov bude zapojených do týchto aktivít.

Konzistentnosť
9

Tvorba spoločných programov je súčasťou dlhodobého zámeru a nadväzuje na predošlé aktivity - vytvorenie spoločných programov.

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

Aktivity sú opísané len stroho. predpokladá sa účasť zahraničných expertov, ale nie je vysvetlený kontext. časový priebeh obdobných aktivít je rôzny a nie je vysvetlené prečo.

Merateľné ukazovatele a výstupy
6

ukazovatele neplánujú rozsah zapojených študentov, či učiteľov. Pri aktivite 6 sa predpokladá aj zlepšenie jazykových kompetencií študentov a učiteľov, projekt to nijako nereflektuje.

Rozpočet
3.00

rozpočet projektu nie je prakticky vysvetlený, okrem (čiastočne) osobných výdavkov.

Manažment projektu
7

Ide o vytvorenie nových /inovovanie existujúcich programov. nie je jasné, v akom rozsahu sú tieto činnosti z pohľadu potreby extra aktivít, či dostatočného počtu študujúcich na ich ekonomickú relevantnosť.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Ide o vytvorenie nových /inovovanie existujúcich programov. nie je jasné, v akom rozsahu sú tieto činnosti z pohľadu potreby extra aktivít, či dostatočného počtu študujúcich na ich ekonomickú relevantnosť.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je na jednej strane striktne zameraný na tvorbu spoločných študijných programov, na druhej strane podceňuje popis aktivít na jeho úspešné naplnenie. niektoré aktivity sú popísané len všeobecným konštatovaním ako inovácia predmetu, ale nie je jasný kontext inovácie a jej ciele. Prístup k aktivitám sa javí skôr ako technický, bez hlbšieho zámeru, či filozofie. Rovnako nie je jasné, nakoľko nové programy sú ekonomicky udržateľné.

Celkový počet bodov
76.50

Filter

Filter