Internacionalizácia vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Názov projektu: Internacionalizácia vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Pridaná hodnota
8

V rámci projektu chce univerzita zlepšiť kvalitu vzdelávania v spolupráci so 14 zahraničnými partnermi, plánuje inovovať a pripraviť nové ŠP v AJ v doktorandskom (5) a magisterskom štúdiu (7). Dôležitou aktivitou je vybudovanie učebne pre on-line vzdelávanie (multidisplinárne vzdelávacie stredisko). Nové a inovované ŠP plánujú predložiť na akreditáciu v SR. Plánované aktivity sú v súlade s cieľom výzvy.

Systémovosť
8

Projekt reaguje na potrebu systémovej zmeny a zavedenie programov a predmetov v cudzom jazyku korešponujúcich s programami v zahraničí, ktoré v účasnosti na univerzite neexistujú. Na zákalde výsledkov 3 plánovaných aktivít dôjde na škole k systémovým zmenám - zaradenie nových a inovovaných ŠP do ponuky štúdia, vytvorenie multidisciplinárneho pracoviska, ktoré prispejú k zvýšeniu kvylity vo vzdelávaní pomocou internacionalizácie v spolupráci so 14 spolupracujúcimi univerzitami v zahraničí.

Konzistentnosť
8

Plánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom univerzity, prvé dve aktivity vychádzajú už s existujúcej činnosti, 3. aktivita (vytvorenie mulôtidisiplinárneho vzdelávacieho strediska využívaním systému MOODLE) je nová, s ktorou škola doteraz nemala skúsenosti, ale určite pomôže v zlepšovaní kvality vzdelávania pomocou moderných nástrojov.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

Navrhované aktivity sú naplánované časovo primerane, činnosti nasledujú v premyslenom časovom harmonograme. V aktivitách 1 a 2 - vytvorenie nových a inovovaných ŠP v AJ vychádzajú z vypracovania návrhu ŠP v AJ, nasleduje predloženie ŠP na akreditáciu v SR a potom nasleduje zaradenie ŠP do ponuky štúdia. V 3. aktivite plánujú vyškoliť pedagógov (všeobecné základy tvorby e-learningových kurzov, metodika tvorby kurzov, popis vzdelávacieho systému Moodle ap.) a vybudovať učebňu, v ktorej bude prebiehať on-line vzdelávanie prostredníctvom videokonferencie.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

Projekt je rozpracovaný do 15 merateľných ukazovateľov, v ktorých je podrobne rozpracovaný popis ukazovateľa - napr. skvalitnenie výučby prostredníctvom systému Moodle, vyškolenie dvoch skupín pedagógov pre tento systém, počet inovovaných a nových ŠP v AJ v 2. a 3. stupni vzdelávania, počet pedagógov zapojených do projektu, počet zahraničných expertov, počet študentov zapojených do realizácie aktivít projektu, počet inovovanýcj a nových študijných materiálov, počet publikačných výstupov v domácich vydavateľstvách, počet publikačných výstupov v zahraničných vydavateľstvách, počet hodín on-line vzdelávania, počet vytvorených partnersiev so zahraničnou školou, počet študentských pác, počet predmetov ŠP v cudzích jazykoch. Výstupy sú podrobne rozpísané.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je podrobne rozpracovaný pre každú aktivitu zvlášť, je v súlade s plánovanými aktivitami a plánované finančné prostriedky sú primerané.

Manažment projektu
8

Aktivity bude uskutočňovať projektový tím, základný pracovný tím pre každý ŠP bude tvoriť garant ŠP a príslušní pedagógovia. Na projekte budú spolupracovať aj zahraniční partneri (tvorba ŠP v AJ e-learningové vyučovanie cez telekonferencie, spolupráca pri tvorbe kurzov v ystéme Moodle, konzultácia záverečných prác študentov...). Súčasťou pracovného tímu bude aj administrátor. Na projekte budú ďalej pracovať tlmočníci/prekladatelia, ako aj IT správca multidisciplinárneho vzdelávacieho strediska.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

Po ukončení projektu sa predpokladá získanie práva na nové a inovované ŠP v AJ a ich zaradenie do študijnej ponuky. Vytvorené multidisciplinárne stredisko budú aj po ukončení projektu využívať pedagógovia a študenti.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt pomôže univerzite interancionalizovať vzdelávanie, zlepšiť kvalitu vzdelávania ako aj zlepšiť zručnosti pedagógov - používať moderné nástroje v medzinárodnom vzdelávaní.

Celkový počet bodov
98.50

Hodnotenie 2

Pridaná hodnota
5

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
5

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
3

-

Rozpočet
4.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

-

Záverečný komentár a odporúčania

Navrhovaný projekt je primárne zameraný na tvorbu a inováciu magisterských a doktorandských programov v cudzích jazykoch (aktivita 1. a 2.). Je trocha prekvapujúce odhodlanie mimoriadnych investícií do inovácie existujúcich programov – keďže predkladateľ neuvádza, kedy vznikli, pri porovnaní s publikáciou SAIA o študijných programoch v cudzích jazykoch z roku 2015, kam samotné školy prispievali svojimi informáciami, zisťujeme, že vznikli asi až po roku 2015, a teda sú pomerne nové (takže čo sa ide inovovať, keď ešte v takom prípade by neprebehol pomaly ani celý jeden cyklus života programu? alebo boli nesprávne pripravené?). Zároveň, aj ak odhliadneme od tohto zistenia, či už pri inovácii alebo pri tvorbe programov nie je jasné aktívne zapojenie zahraničných škôl, ktoré predkladateľ vymenúva, ani ich samotná (aktívna) úloha v procese (síce v komentári rozpočtu plánuje aj nejaké prednášky zahraničných na pôde univerzity, v opise aktivít sa ale nedozvieme, o čo ide).

Z aktivít tak, ako sú uvedené predkladateľom, pri pohľade na finančný rozpočet vyvolávajú čiastočne dojem projektu na obnovu infraštruktúry (nákup počítačov, tlačiarní, nákup štatistického softvéru SPSS, ktorý má s internacionalizáciou máločo spoločné a na viacerých univerzitách je súčasťou riadnej bežnej výučby predmetu Štatistika).Taktiež samotné vytvorenie učebne na on-line vzdelávanie je v súčasnej dobe anachrónne, keďže obsah vzdelávania by mal byť prístupný na internete (dnešné generácie študentov nemajú potrebu kvôli vzdelávaniu cez internet navštevovať špecializovane vybavené učebne, keďže majú vlastné technické prostriedky). Celá aktivita 3 sa zdá byť mimo zámeru výzvy, a teda navrhujem zvážiť jej financovanie v prípade schválenia projektu.

Merateľné ukazovatele, resp. ich reálnosť, sa len ťažko dajú posúdiť s ohľadom na nie celkom jasnú konkretizáciu aktivít (napr. počet publikačných výstupov v zahraničných vydavateľstvách – akých výstupov, čoho? Z ktorej aktivity to vyplýva?)

Celkový počet bodov
57.00

Hodnotenie 3

Pridaná hodnota
4

;

Systémovosť
5

;

Konzistentnosť
5

;

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

;

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

;

Rozpočet
5.00

;

Manažment projektu
8

;

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

;

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt v podstatnej časti rieši aktivity, ktoré nemajú súvis s internacionalizáciou vzdelávania. V rozpočte projektu je časť venovaná obstaraniu tovarov a služieb / výpočtovej techniky, čo síce výzva nezakazuje, ale pridaná hodnota týchto výdavkov nie je jasná. Dlhodobý zámer deklaruje zámer skôr na spoločné programy, projekt sa zameriava na tvorbu jazykových mutácií a inováciu existujúcich programov. Zapojenie zahraničných partnerov nie je podrobnejšie objasnené. Zriadenie centra na telekonferencie a vzdialené prednášky nie je koncepčne vysvetlené a nie je jasné ako prostredníctvom neho bude zabezpečený medzinárodný rozmer vzdelávania na univerzite. Využívanie týchto nástrojov má potenciál na spoluprácu so zahraničím, môže byť aj lacnejšie ako hradenie pobytových nákladov zahraničného experta, v projekte však nie je bližšie konceptuálne ukotvenie. Rovnako rozvoj digitálnych a ďalších kompetencií zamestnancov nezapadá do aktivít internacionalizácie. Z ohľadom na záber projektu by sa očakávala vyššia spoluúčasť.

Celkový počet bodov
67.50

Filter

Filter