Rozvoj sieťovej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj sieťovej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho

Vysoká škola: Univerzita J. Selyeho

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 29 890,00

Filter

Filter