Certifikácia systému manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN EN ISO 9001 : 2016

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Certifikácia systému manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN EN ISO 9001 : 2016

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 54 999,00

Filter

Filter