Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 164 552,00

Filter

Filter